Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЭХЛЭЛ ИХ НАЯД
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/257
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №84 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002015
6 Компанийн регистрийн дугаар 5796334
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Бид-Ядав 99264408
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Налайх дүүрэг

Т.Бид-Ялав

Т.Бид-Ялав

УБ, Налайх дүүрэг

Хорооноос олгогдсон дугаар

Даатгалын компанийн салбарын нэр

Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо/дугаар/

Аймаг, хот

Сум

Хаяг

1

4/257/01

"Эхлэл их наяд"ХЗХ

2014.10.21 №369 тогтоол

Улаанбаатар хот

Налайх

Налайх дүүрэг 3-р хороо

2

4/257/02

"Эхлэл их наяд"ХЗХ

2014.10.21 №369 тогтоол

Улаанбаатар хот

Налайх

Налайх дүүрэг 4-р хороо

3

4/257/03

"Эхлэл их наяд"ХЗХ

2014.10.21 №369 тогтоол

Улаанбаатар хот

Налайх

Налайх дүүрэг 7-р хороо