Нэмэгдсэн: 2019-04-02 06:24:00

Санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээдийн иж бүрэн бүртгэл, түүний өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг хянах нь зохицуулалтын үйл ажиллагааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Холбогдох хуулиудаар өгөгдсөн үүргийн дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчдод үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгон, даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бүртгэн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, түүний эх үүсвэрийг хянан зөвшөөрөхийн зэрэгцээ эрх бүхий албан тушаалтныг батламжлан ажиллаж байна.

Дээрх чиг үүргийн хүрээнд Хороо өнгөрөгч гуравдугаар сард даатгалын хоёр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, нэг компанийн хоёр салбар нээх асуудлыг хянан зөвшөөрсөн байна. Мөн даатгалын мэргэжлийн оролцогч хоёр компанид гурван салбар нээх зөвшөөрөл өгчээ.

Түүнчлэн даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хоёр хуулийн этгээдэд олгож, нэг төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосны зэрэгцээ даатгалын хоёр  компанийн оноосон нэрийг өөрчилсөн байна.