Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2020-12-27 Үзэх Татах
2 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2020-12-27 Үзэх Татах
3 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2020-12-27 Үзэх Татах
4 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2020-12-27 Үзэх Татах
5 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2020-12-27 Үзэх Татах
6 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2020-12-27 Үзэх Татах
7 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2020-12-27 Үзэх Татах
8 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2020-12-27 Үзэх Татах
9 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2020-12-27 Үзэх Татах
10 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2020-12-27 Үзэх Татах
11 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2020-12-27 Үзэх Татах
12 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2020-12-27 Үзэх Татах
13 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2020-12-27 Үзэх Татах
14 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2020-12-27 Үзэх Татах
15 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2020-12-27 Үзэх Татах
16 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2020-12-27 Үзэх Татах
17 "БИД финанс ББСБ" ХХК-ийг "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрч, "БИД финанс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2020-12-27 Үзэх Татах
18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2020-12-27 Үзэх Татах
19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2020-12-27 Үзэх Татах
20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2020-12-27 Үзэх Татах
21 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2020-12-27 Үзэх Татах
22 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2020-12-27 Үзэх Татах
23 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2020-12-27 Үзэх Татах
24 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2020-12-27 Үзэх Татах
25 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2020-12-27 Үзэх Татах
26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2020-12-27 Үзэх Татах
27 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2020-12-27 Үзэх Татах
28 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2020-12-27 Үзэх Татах
29 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2020-12-27 Үзэх Татах
30 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2020-12-27 Үзэх Татах
31 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2020-12-27 Үзэх Татах
32 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2020-12-27 Үзэх Татах
33 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2020-12-27 Үзэх Татах
34 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2019-12-16 Үзэх Татах
35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2019-12-16 Үзэх Татах
36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2019-12-16 Үзэх Татах
37 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2019-12-16 Үзэх Татах
38 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2019-12-16 Үзэх Татах
39 Банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валют арилжаа, төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2019-12-16 Үзэх Татах
40 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2019-12-16 Үзэх Татах
41 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2019-12-16 Үзэх Татах
42 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 389 2019-12-16 Үзэх Татах
43 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2019-12-16 Үзэх Татах
44 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 387 2019-12-16 Үзэх Татах
45 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2019-12-16 Үзэх Татах
46 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 384 2019-12-16 Үзэх Татах
47 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 383 2019-12-16 Үзэх Татах
48 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2019-12-16 Үзэх Татах
49 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 381 2019-12-16 Үзэх Татах
50 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 380 2019-12-16 Үзэх Татах