Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 253 2017-12-15 Үзэх Татах
2 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2017-12-15 Үзэх Татах
3 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 251 2017-12-15 Үзэх Татах
4 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2017-12-15 Үзэх Татах
5 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2017-12-15 Үзэх Татах
6 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2017-12-15 Үзэх Татах
7 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2017-12-15 Үзэх Татах
8 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 246 2017-12-15 Үзэх Татах
9 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 245 2017-12-15 Үзэх Татах
10 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2017-12-15 Үзэх Татах
11 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2017-12-15 Үзэх Татах
12 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2017-12-15 Үзэх Татах
13 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2017-12-15 Үзэх Татах
14 Үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2017-12-15 Үзэх Татах
15 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 239 2017-12-15 Үзэх Татах
16 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2017-12-15 Үзэх Татах
17 "ХААН банк" ХХК-д үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2017-12-15 Үзэх Татах
18 "Голомт банк" ХХК-д үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх нэмлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2017-12-15 Үзэх Татах
19 "Худалдаа хөгжлийн банк" ХХК-д үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 235 2017-12-15 Үзэх Татах
20 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 234 2017-12-15 Үзэх Татах
21 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 233 2017-12-15 Үзэх Татах
22 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 232 2017-12-15 Үзэх Татах
23 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 231 2017-12-15 Үзэх Татах
24 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 230 2017-11-24 Үзэх Татах
25 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 229 2017-11-24 Үзэх Татах
26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 228 2017-11-24 Үзэх Татах
27 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 227 2017-11-24 Үзэх Татах
28 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 226 2017-11-24 Үзэх Татах
29 "Жинст-Увс" ХК-д "Хөрөнгө оруулагч үндэстэн" хаалттай ХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрөх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 225 2017-11-24 Үзэх Татах
30 "АПУ" ХК-д "Эвэргрийн Инвестмент" ХХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрөх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 224 2017-11-24 Үзэх Татах
31 Түр журам батлах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 223 2017-11-24 Үзэх Татах
32 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 222 2017-11-24 Үзэх Татах
33 Хаалттай хүрээнд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 221 2017-11-24 Үзэх Татах
34 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 220 2017-11-24 Үзэх Татах
35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 219 2017-11-24 Үзэх Татах
36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 218 2017-11-24 Үзэх Татах
37 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 217 2017-11-24 Үзэх Татах
38 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 216 2017-11-24 Үзэх Татах
39 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 215 2017-11-24 Үзэх Татах
40 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 214 2017-11-24 Үзэх Татах
41 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 213 2017-11-24 Үзэх Татах
42 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 212 2017-11-24 Үзэх Татах
43 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 211 2017-11-24 Үзэх Татах
44 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 209 2017-11-08 Үзэх Татах
45 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 208 2017-11-08 Үзэх Татах
46 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 207 2017-11-08 Үзэх Татах
47 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 206 2017-11-08 Үзэх Татах
48 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 205 2017-11-08 Үзэх Татах
49 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 204 2017-11-08 Үзэх Татах
50 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 203 2017-11-08 Үзэх Татах