Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ >

Бүрдүүлэх бичиг баримтын нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-04-04 Үзэх Татах
2 Журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-01-10 Үзэх Татах
3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2017-10-19 Үзэх Татах
4 Regulation on Mutual Investment Fund Operation БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-06-15 Үзэх Татах
5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
8 Investment Fund Law of Mongolia БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-01-01 Үзэх Татах
9 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-12-04 Үзэх Татах
10 Жолоочийн даатгалын тухай ДЗЗ-ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ 2015-10-20 Үзэх Татах
11 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-05-20 Үзэх Татах
12 “Нийслэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
13 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
14 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
15 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмын хавсралт тайлангууд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
16 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
17 Даатгалын байгууллагын оноосон нэрийг өөрчлөх Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
18 Даатгалын байгууллагын салбар байгуулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
19 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
20 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
21 Ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ 2015-01-01 Үзэх Татах
22 Тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх ердийн даатгалын хэлбэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
23 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-ын хавсралт БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
24 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
25 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох, бүртгэх БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
26 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2015-01-01 Үзэх Татах
27 Банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Нэмж тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт 2015-01-01 Үзэх Татах
28 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Урт хугацааны даатгал 2015-01-01 Үзэх Татах
29 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч 2015-01-01 Үзэх Татах
30 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-Даатгалын төлөөлөгч 2015-01-01 Үзэх Татах
31 Даатгалын байгууллагын төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
32 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Давхар даатгал 2015-01-01 Үзэх Татах
33 Үнэт цаасны хуулийн компаний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦГҮҮ-Хуулийн компани 2015-01-01 Үзэх Татах
34 Үнэт цаасны аудитын компаний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани 2015-01-01 Үзэх Татах
35 Үнэт цаасны үнэлгээний компаний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани 2015-01-01 Үзэх Татах
36 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
37 БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2014-07-03 Үзэх Татах
38 Кастодиан ҮЦЗЗ-Кастодиан 2014-07-03 Үзэх Татах
39 Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын менежментийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент 2014-01-15 Үзэх Татах
40 Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилох, өөрчлөх ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
41 Зохицуулалттай этгээд салбар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
42 Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
43 Үнэт цаасны андеррайтерийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Андеррайтер 2013-12-12 Үзэх Татах
44 Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
45 Үнэт цаасны арилжааны тооцооны тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
46 Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
47 Үнэт цаасны брокерийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
48 Үнэт цаасны дилерийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
49 Үнэт цаасны хадгаламжийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
50 Үнэт цаасны харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх 2013-12-12 Үзэх Татах