Нүүр > БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ >

Бүрдүүлэх бичиг баримтын нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-29 Үзэх Татах
2 "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК-ийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг бүртгэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-29 Үзэх Татах
3 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-06 Үзэх Татах
4 "Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-06 Үзэх Татах
5 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-06-06 Үзэх Татах
6 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалтай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-04-04 Үзэх Татах
7 Журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-01-10 Үзэх Татах
8 БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2018-01-01 Үзэх Татах
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2017-10-19 Үзэх Татах
10 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам Зээлийн батлан даалтын сан 2016-07-27 Үзэх Татах
11 Regulation on Mutual Investment Fund Operation БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-06-15 Үзэх Татах
12 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-03-11 Үзэх Татах
15 Investment Fund Law of Mongolia БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2016-01-01 Үзэх Татах
16 Жолоочийн даатгалын тухай ДЗЗ-ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ 2015-10-20 Үзэх Татах
17 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-05-20 Үзэх Татах
18 “Нийслэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
19 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-04-01 Үзэх Татах
20 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-21 Үзэх Татах
21 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
22 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмын хавсралт тайлангууд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
23 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
24 Даатгалын байгууллагын оноосон нэрийг өөрчлөх Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
25 Даатгалын байгууллагын салбар байгуулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
26 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
27 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
28 Ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ 2015-01-01 Үзэх Татах
29 Тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх ердийн даатгалын хэлбэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
30 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”-ын хавсралт БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
31 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
32 Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох, бүртгэх БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
33 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2015-01-01 Үзэх Татах
34 Банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Нэмж тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт 2015-01-01 Үзэх Татах
35 Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Урт хугацааны даатгал 2015-01-01 Үзэх Татах
36 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч 2015-01-01 Үзэх Татах
37 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ДЗЗ-Даатгалын төлөөлөгч 2015-01-01 Үзэх Татах
38 Даатгалын байгууллагын төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2015-01-01 Үзэх Татах
39 Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Давхар даатгал 2015-01-01 Үзэх Татах
40 Үнэт цаасны хуулийн компаний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦГҮҮ-Хуулийн компани 2015-01-01 Үзэх Татах
41 Үнэт цаасны аудитын компаний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани 2015-01-01 Үзэх Татах
42 Үнэт цаасны үнэлгээний компаний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗҮҮ-Үнэлгээний компани 2015-01-01 Үзэх Татах
43 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2015-01-01 Үзэх Татах
44 БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ 2014-07-03 Үзэх Татах
45 Кастодиан ҮЦЗЗ-Кастодиан 2014-07-03 Үзэх Татах
46 Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын менежментийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент 2014-01-15 Үзэх Татах
47 Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилох, өөрчлөх ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
48 Зохицуулалттай этгээд салбар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
49 Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх 2013-12-12 Үзэх Татах
50 Үнэт цаасны андеррайтерийн тусгай зөвшөөрөл ҮЦЗЗ-Андеррайтер 2013-12-12 Үзэх Татах