Нэмэгдсэн: 2013-01-07 00:00:00

Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийн хугацаа дууссан болон шинээр эрх авах аудитын компаниуд дараах баримт бичгийг 2013 оны 1-р сарын 14-ны дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд ирүүлнэ үү

1.Эрх олгохыг хүссэн өргөдлийг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтын дагуу;

2.Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн болон аудитын байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт;

3.Аудитын байгууллага, түүний удирдлагын талаарх тодорхойлолтыг журмын хоёрдугаар хавсралтаар, аудитын байгууллагын аудиторуудын тодорхойлолтыгжурмын 3 дугаар хавсралтаар тус тус;
4.
Компанийн танилцуулга болон дүрэм;
5.
Даатгалын байгууллагад аудит хийх дотоод стандарт;
6.
Хорооноос олгосон аудиторуудын үнэмлэхний хуулбар;
7.
Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх бүхий аудиторууд нь ёс зүйн зөрчилгаргаж байгаагүй, эсхүл зөрчилгүйд тооцогдох хугацаа нь дууссан эсэх талаар Монголынмэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс гаргасан тодорхойлолт.

Жич: Эрх авахаар хүсэлт гаргах Аудитын компани дараах шаардлагыг хангасан байна.

1.Санхүү, төвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосонаудит хийх тусгай зөвшөөрөл нь хүчинтэй байх;
2.
Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтад
3.
хамрагдаж, үнэмлэх авсан хоёроос доошгүй аудитортой байх;
4.Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад шаардлагыг хангасан байх