Нэмэгдсэн: 2019-08-16 09:41:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУТСТ) чиглэлээр бодлого боловсруулах, улс орнуудад зөвлөмж өгөх чиг үүрэг бүхий байгууллага болох Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (ФАТФ)-аас гаргасан 40 зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажилладаг билээ.

Зөвлөмжийн 14-т “Улс орнууд мөнгө болон үнэ бүхий зүйл шилжүүлэх үйлчилгээ”-г тусгай зөвшөөрөлгүй, эсвэл бүртгэлгүй эрхэлсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийг илрүүлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана” гэж заасан байдаг. Хороо өнгөрсөн хугацаанд Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (ХХЗХ), Цагдаагийн ерөнхий газар (ЦЕГ)-ын Эрүүгийн цагдаагийн алба (ЭЦА) мөн Хорооны орон нутгийн төлөөлөгчидтэй тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх шат дараалсан арга хэмжээнүүдийг авч ажилласаар ирлээ. Ийнхүү ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн хяналт шалгалт хийх, Зөрчлийн тухай хуульд заасан арга хэмжээг авах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг ажлыг албажуулах, зөвшөөрөлгүйгээр цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхэлсэн хувь хүн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг олж тогтоох, хянан шалгах, таслан зогсоох, олон нийтэд мэдээлэх, мэдээллийн сан үүсгэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулж, хянан шалгагч нарт зориулсан “Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ, гадаад валютын арилжааг тусгай зөвшөөрөлгүй эрхэлж буй этгээдийг олж тогтоох, хяналт тавих, мэдээлэх заавар”-ыг баталлаа.