Нэмэгдсэн: 2019-04-24 12:02:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 06 дугаар хуралдаан өнөөдөр болж, Даатгал, Үнэт цаас, Хадгаламж зээлийн хоршоо, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хяналт шалгалт зохицуулалтын газруудын нийт 27 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Хуралдаанаар,“Инвескор ББСБ” ХХК-ийн нэг бүр нь 227 /хоёр зуун хорин долоон/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 71,727,918 /далан нэгэн сая долоон зуун хорин долоон мянга есөн зуун арван найман/ ширхэг энгийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэхийг зөвшөөрлөө.

Мөн хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 1 компанид олгож, 1 компанийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын томилолтыг зөвшөөрч, “Үнэт цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам”-ыг шинэчлэн батлахаар боллоо.

Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 5 компанид, даатгалын  зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 1 компанид, “Нийтийн тээврээр зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал”-ын бүтээгдэхүүнийг бүртгэхийг 1 компанид, мөн “Номин даатгал” ХХК, “Мөнх даатгал” ХХК-дад  салбар нээх зөвшөөрөл олгож, 1 компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэхийг болон албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрлөө.

Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 2 зөвшөөрөл өгч, 1 хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгалаа.

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2 компанид олгож, банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 1 компанид олголоо.

 Үнэт цаасны 13 компанийн үнэт цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж, мөн үнэт цаасны 3 компанийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүллээ.

Нэг компанийн үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг, 1 ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг, 2 ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг, 1 ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болголоо.