Нэмэгдсэн: 2019-02-15 04:34:00

Хадгаламж зээлийн хоршоо (ХЗХ)-ны тухай хуульд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хууль, тогтоомжид заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасны үндсэн дээр хүсэлт гаргасан хоршоодод гурван жилийн хугацаагаар олгодог. Үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх хүсэлтэй ХЗХ-дын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад тавигдах шаардлага болон холбогдох зохицуулалтыг Хороо “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-д нарийвчлан зааж өгсөн.

Тус актаар хоршоод тусгай зөвшөөрлийн хугацаагаа дуусгавар болохоос 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ холбогдох баримт бичгийн хамт бүрдүүлэн ирүүлсэн байхаар зохицуулсан байдаг. Мөн нөхцөл, шаардлага хангахгүй байгаа болон хугацаандаа хүсэлтээ ирүүлээгүй, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссанаас хойш ирүүлсэн ХЗХ-дын хүсэлтийг Хороо хүлээн авах боломжгүй юм.