Нэмэгдсэн: 2018-11-30 07:44:00

Хорооны 2016 оны 46 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам” болон 2015 оны 416 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-уудыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн батлахтай холбогдуулан ҮЦК-уудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах гэж байна.

            Хэлэлцүүлэг 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14:00 цагт Хорооны 211 тоот хурлын танхимд зохион байгуулагдах бөгөөд журмын төсөлд тусгах зохицуулалтуудын талаар санал солилцох тул ҮЦК-ууд идэвхитэй оролцоно уу.