Нэмэгдсэн: 2018-11-29 05:49:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо ХЗХ-дын санхүүгийн хүртээмжийн үзүүлэлтийг нэгтгэн танилцуулж байна.

Санхүүгийн хүртээмж гэдэг нь иргэд, хэрэглэгчид хэрэгцээтэй, шаардлагатай үедээ хамгийн хямд эх үүсвэрээр, түргэн шуурхай санхүүгийн үйлчилгээг хүртэх явдал юм. 2018 оны гуравдугаар улирлын байдлаар Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 288 хоршоо, нийт 26 салбар нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр ХЗХ-дын 186 нь Улаанбаатар хотод, 102 нь орон нутагт бүртгэлтэй байна.

Орон нутагт бүртгэлтэй хоршоодын 13.2 хувь нь баруун бүсэд, 3.5 хувь нь зүүн бүсэд, 10.4 хувь нь хангайн бүсэд, 8.3 хувь нь төвийн бүсэд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Харин Улаанбаатар хотод ажиллаж буй 186 ХЗХ-дын 91.9 хувь нь төвийн зургаан дүүрэгт, 8.1 хувь нь алслагдсан гурван дүүрэгт байна.

Хоршоодын нийт гишүүдийн тоог өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 15.1 хувиар өсөж, 61,881 болжээ. Тэдний 64.4 хувь нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн 35.6 хувь нь орон нутгийн ХЗХ-дод гишүүнчлэлтэй байгаа юм.

Түүнчлэн 18-64 насны 10,000 хүнд ногдох, мөн 100 ААН-д ногдох ХЗХ-дын тоогоор хүртээмжийг тооцов. Гишүүдийн тоог Монгол Улсын 18-64 насны хүн амд харьцуулан тооцвол улсын хэмжээнд 2018 оны гуравдугаар улиралд 3.2 хувь, орон нутагт 2.0 хувь, Улаанбаатар хотод 4.7 хувьтай байна. Энэ үзүүлэлтийг байршлаар авч үзвэл, нийслэлийн захын дүүрэгт хамгийн их буюу 4.8 хувьтай байгаа бол төвийн дүүргүүдэд 4.7 хувьтай байна. Эдгээрээс Багахангай болон Сүхбаатар дүүрэг хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгаа бол Баянгол дүүрэг хамгийн бага үзүүлэлттэй байна. Харин төвийн бүсэд хамгийн бага буюу 1.1 хувьтай байгаа бол хамгийн их нь баруун бүсэд буюу 4.1 хувьтай байна.

100 ААН-д ногдох үзүүлэлтээр Багахангай дүүрэг 2.6, Багануур дүүрэг 1.7 дүнгээр хамгийн сайн байгаа бол Баянгол болон Баянзүрх дүүргүүд хамгийн бага үзүүлэлттэй байна. Эдгээр тоон үзүүлэлтэд дүүргүүдийн ААН болон 18-64 насны хүн амын тоо нөлөөлж буй юм.

Хүртээмжийн үзүүлэлтийг нэгтгэн харвал орон нутгийн таван бүсээс баруун бүс илүү сайн үзүүлэлттэй байна. Мөн орон нутгийн хүртээмжийн үзүүлэлт Улаанбаатар хоттой харьцуулахад харьцангуй жигд тархалттай байна.

Бусад мэдээ

Нэмэгдсэн: 2020-02-21 12:06:00

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Нэмэгдсэн: 2020-02-20 10:36:00