Нэмэгдсэн: 2018-10-26 09:56:00

Санхүүгийн зохицуулах хороонд хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдээс энэ оны гуравдугаар улиралд нийт 232 өргөдөл, гомдол ирсний 78 нь үнэт цаасны зах зээлийн байгууллагуудтай холбоотой байлаа. Эдгээрийн 74-ийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, дөрвөн өргөдлийг хянаж байна.

Үнэт цаасны салбарын нийт өргөдлийн дийлэнх буюу 30.4 хувийг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүй арилжаалагдсан хувьцаатай холбоотой гомдол эзэлсэн бөгөөд үүний 30.0 хувь нь Хорооноос үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон нэр бүхий брокер, дилерийн компаниудад холбогдож байгаа юм. Өнгөрсөн оны мөн улиралд эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр хувьцааг нь арилжаалсантай холбоотой нийт 43 өргөдөл ирж байсан бол энэ оны гуравдугаар улирлын байдлаар 24 болж буурсан байна.

 

Хувьцааг зөвшөөрөлгүй арилжаалах явдал нь Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 11.10 дугаар зүйлийн 2.20 дахь хэсгийг зөрчсөн үйлдэлд хамаардаг тул  Зөрчил, шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хэрэг бүртгэлийг явуулан, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК, “ҮЦТХТ” ХХК, үнэт цаасны компани, шаардлагатай тохиолдолд Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн болон оролцогч талуудаас тайлбар, баримт материалыг шаардаж гаргуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэж байна. Ингэхдээ хуулийн дагуу прокурорын байгууллагын хяналтан дор уг зөрчлийн хэргийг шалгадаг юм.

Эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр хувьцаа арилжаалсантай холбоотой өргөдлийн 83 хувийг нь хувьцаа худалдах захиалгын гэрээ болон бэлэн мөнгө хүссэн өргөдөлд гарын үсэг зурагдсан байх тул тухайн гарын үсгийг хуурамч эсэхийг эрх бүхий байгууллагаар тогтоолгох ажиллагаа явуулсан байна. Мөн 2000 оноос өмнө тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компаниар дамжуулан арилжаалагдсан тохиолдолд Зөрчлийн хуулийн 11.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.20 дахь заалтыг буцаан хэрэглэх боломжгүй, өргөдөлд дурдсан асуудал нь тухайн үеийн хуулиар зөрчилд тооцогдоогүй байсан, зөрчлийн хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн зэрэг шалтгааны улмаас зөрчлийн шинжгүй гэж үзэн гомдлыг хүлээн авахаас татгалзаж, уг асуудлаар холбогдох хууль хяналтын байгууллагад хандахыг зөвлөх зэргээр урьдчилан шийдвэрлээд байна.

Хорооноос  “Улаанбаатар хивс” ХК, “Тахь ко” ХК, “Материал импекс” ХК, “АПУ” ХК, “Дархан нэхий” ХК зэрэг компаниудын хувьцааг харилцагчийн дансанд буцаан байршуулах, “АПУ” ХК, “Дархан нэхий” ХК-ийн 2005 оноос хойшхи хугацааны ногдол ашгийг тооцон харилцагчдад олгуулах зэрэг таван  удаагийн хугацаатай үүрэг, даалгаврыг холбогдох үнэт цаасны компанид хүргүүлсэн ба зөвхөн "АПУ" ХК-ийн хувьцааг гэхэд 40.000 ширхэгийг эзэмшигчийн харилцагчийн дансанд буцаан байршуулсан байна.