Нэмэгдсэн: 2018-09-14 07:27:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулахаар болсноо илтгэн мэдэгдэл хүргүүллээ. Хяналт шалгалтаар хөрөнгө худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаандаа байгууллагууд НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр, Мөнгө угаахтай тэмцэх олон улсын байгууллага (ФАТФ, Financial Action Task Force, FATF)-ын зөвлөмж болон Монгол Улсын хууль, эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм, журмын шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгаад үнэлгээ, дүгнэлт өгөх юм.

Хороо мэдэгдэлдээ тухайн байгууллагын ажилчидтай уулзаж, харилцагчдын мэдээллийг нягтлан үзэхээ илэрхийлээд, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн шаардлагыг хэрэгжүүлж буй байдлын түвшинг тогтоож, эрсдэлийг үнэлэх тул идэвхтэй хамтран ажиллахыг хүсжээ. Мөн энэхүү хяналт шалгалт нь тухайн байгууллагыг Монгол Улcын эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдоогүйг баталгаажуулах, цаашлаад бохир мөнгө эргэлдүүлэх эрсдэлээс хамгаалах чухал алхам болохыг онцолсон байна.

Манай улс ФАТФ-ын 2017 онд хийсэн хяналт шалгалт, үнэлэлт дүгнэлтээр “эрчимтэй хяналт”-д орсон бөгөөд тус байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу УИХ-аас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУТСТтухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм. Эдгээр нэмэлт, өөрчлөлтөөр зарим хяналтгүй байсан салбарт хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх хуульчилсан бөгөөд Хорооны зохицуулалтад үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудыг нэмж оруулсан юм.