Нэмэгдсэн: 2018-07-05 11:37:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын даатгалын холбоо (МДХ)-той байгуулсан "Хамтран ажиллах гэрээ"-ний хүрээнд даатгалын төлөөлөгч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулж, эрх олгох шалгалтыг өнөөдөр авлаа. Даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад нийт 154 хүн хамрагдсанаас шалгалтад 119 иргэн оролцож 37 нь тэнцсэн байна.

Шалгалтын дүнг хүснэгтээр танилцуулж байна.

 

Даатгалын төлөөлөгчийн шалгалтын дүн (2018.07.05)

 

Код

Оноо

Хувь

Тэнцсэн эсэх

1

2018001

36

72.0%

Тэнцсэн

2

2018002

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

3

2018003

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

4

2018004

27

54.0%

Тэнцээгүй

5

2018005

26

52.0%

Тэнцээгүй

6

2018006

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

7

2018007

17

34.0%

Тэнцээгүй

8

2018008

17

34.0%

Тэнцээгүй

9

2018009

27

54.0%

Тэнцээгүй

10

2018010

34

68.0%

Тэнцсэн

11

2018011

34

68.0%

Тэнцсэн

12

2018012

22

44.0%

Тэнцээгүй

13

2018013

32

64.0%

Тэнцсэн

14

2018014

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

15

2018015

29

58.0%

Тэнцээгүй

16

2018016

31

62.0%

Тэнцсэн

17

2018017

19

38.0%

Тэнцээгүй

18

2018018

26

52.0%

Тэнцээгүй

19

2018019

23

46.0%

Тэнцээгүй

20

2018020

14

28.0%

Тэнцээгүй

21

2018021

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

22

2018022

22

44.0%

Тэнцээгүй

23

2018023

16

32.0%

Тэнцээгүй

24

2018024

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

25

2018025

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

26

2018026

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

27

2018027

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

28

2018028

29

58.0%

Тэнцээгүй

29

2018029

34

68.0%

Тэнцсэн

30

2018030

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

31

2018031

19

38.0%

Тэнцээгүй

32

2018032

23

46.0%

Тэнцээгүй

33

2018033

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

34

2018034

22

44.0%

Тэнцээгүй

35

2018035

30

60.0%

Тэнцсэн

36

2018036

20

40.0%

Тэнцээгүй

37

2018037

34

68.0%

Тэнцсэн

38

2018038

14

28.0%

Тэнцээгүй

39

2018039

24

48.0%

Тэнцээгүй

40

2018040

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

41

2018041

33

66.0%

Тэнцсэн

42

2018042

26

52.0%

Тэнцээгүй

43

2018043

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

44

2018044

18

36.0%

Тэнцээгүй

45

2018045

29

58.0%

Тэнцээгүй

46

2018046

20

40.0%

Тэнцээгүй

47

2018047

26

52.0%

Тэнцээгүй

48

2018048

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

49

2018049

25

50.0%

Тэнцээгүй

50

2018050

21

42.0%

Тэнцээгүй

51

2018051

12

24.0%

Тэнцээгүй

52

2018052

24

48.0%

Тэнцээгүй

53

2018053

25

50.0%

Тэнцээгүй

54

2018054

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

55

2018055

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

56

2018056

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

57

2018057

28

56.0%

Тэнцээгүй

58

2018058

21

42.0%

Тэнцээгүй

59

2018059

42

84.0%

Тэнцсэн

60

2018060

11

22.0%

Тэнцээгүй

61

2018061

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

62

2018062

20

40.0%

Тэнцээгүй

63

2018063

16

32.0%

Тэнцээгүй

64

2018064

20

40.0%

Тэнцээгүй

65

2018065

28

56.0%

Тэнцээгүй

66

2018066

20

40.0%

Тэнцээгүй

67

2018067

18

36.0%

Тэнцээгүй

68

2018068

30

60.0%

Тэнцсэн

69

2018069

17

34.0%

Тэнцээгүй

70

2018070

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

71

2018071

37

74.0%

Тэнцсэн

72

2018072

36

72.0%

Тэнцсэн

73

2018073

23

46.0%

Тэнцээгүй

74

2018074

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

75

2018075

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

76

2018076

28

56.0%

Тэнцээгүй

77

2018077

25

50.0%

Тэнцээгүй

78

2018078

35

70.0%

Тэнцсэн

79

2018079

25

50.0%

Тэнцээгүй

80

2018080

23

46.0%

Тэнцээгүй

81

2018081

28

56.0%

Тэнцээгүй

82

2018082

22

44.0%

Тэнцээгүй

83

2018083

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

84

2018084

16

32.0%

Тэнцээгүй

85

2018085

15

30.0%

Тэнцээгүй

86

2018086

30

60.0%

Тэнцсэн

87

2018087

19

38.0%

Тэнцээгүй

88

2018088

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

89

2018089

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

90

2018090

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

91

2018091

21

42.0%

Тэнцээгүй

92

2018092

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

93

2018093

33

66.0%

Тэнцсэн

94

2018094

32

64.0%

Тэнцсэн

95

2018095

14

28.0%

Тэнцээгүй

96

2018096

22

44.0%

Тэнцээгүй

97

2018097

18

36.0%

Тэнцээгүй

98

2018098

21

42.0%

Тэнцээгүй

99

2018099

19

38.0%

Тэнцээгүй

100

2018100

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

101

2018101

33

66.0%

Тэнцсэн

102

2018102

34

68.0%

Тэнцсэн

103

2018103

27

54.0%

Тэнцээгүй

104

2018104

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

105

2018105

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

106

2018106

23

46.0%

Тэнцээгүй

107

2018107

23

46.0%

Тэнцээгүй

108

2018108

28

56.0%

Тэнцээгүй

109

2018109

23

46.0%

Тэнцээгүй

110

2018110

28

56.0%

Тэнцээгүй

111

2018111

24

48.0%

Тэнцээгүй

112

2018112

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

113

2018113

42

84.0%

Тэнцсэн

114

2018114

27

54.0%

Тэнцээгүй

115

2018115

36

72.0%

Тэнцсэн

116

2018116

35

70.0%

Тэнцсэн

117

2018117

27

54.0%

Тэнцээгүй

118

2018118

38

76.0%

Тэнцсэн

119

2018119

21

42.0%

Тэнцээгүй

120

2018120

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

121

2018121

19

38.0%

Тэнцээгүй

122

2018122

35

70.0%

Тэнцсэн

123

2018123

24

48.0%

Тэнцээгүй

124

2018124

29

58.0%

Тэнцээгүй

125

2018125

35

70.0%

Тэнцсэн

126

2018126

25

50.0%

Тэнцээгүй

127

2018127

34

68.0%

Тэнцсэн

128

2018128

35

70.0%

Тэнцсэн

129

2018129

13

26.0%

Тэнцээгүй

130

2018130

27

54.0%

Тэнцээгүй

131

2018131

23

46.0%

Тэнцээгүй

132

2018132

34

68.0%

Тэнцсэн

133

2018133

15

30.0%

Тэнцээгүй

134

2018134

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

135

2018135

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

136

2018136

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

137

2018137

37

74.0%

Тэнцсэн

138

2018138

28

56.0%

Тэнцээгүй

139

2018139

34

68.0%

Тэнцсэн

140

2018140

16

32.0%

Тэнцээгүй

141

2018141

30

60.0%

Тэнцсэн

142

2018142

33

66.0%

Тэнцсэн

143

2018143

20

40.0%

Тэнцээгүй

144

2018144

33

66.0%

Тэнцсэн

145

2018145

30

60.0%

Тэнцсэн

146

2018146

30

60.0%

Тэнцсэн

147

2018147

19

38.0%

Тэнцээгүй

148

2018148

36

72.0%

Тэнцсэн

149

2018149

23

46.0%

Тэнцээгүй

150

2018150

22

44.0%

Тэнцээгүй

151

2018151

24

48.0%

Тэнцээгүй

152

2018152

38

76.0%

Тэнцсэн

153

2018153

Ирээгүй

Ирээгүй

Ирээгүй

154

2018154

28

56.0%

Тэнцээгүй