Нэмэгдсэн: 2018-05-14 16:23:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтран зохион байгуулж буй үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, үнэлгээчин, хуульчдад зориулсан таван хоногийн сургалт өнөөдөр эхэллээ.

Энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжлэх үнэт цаасны зах зээлийн төрөлжсөн энэ удаагийн сургалтад нийт 53 хүн бүртгүүлэн хамрагдаж байна. Онол, дадлагын арга хосолсон энэхүү сургалтад хамрагдагсад үнэт цаасны салбарын зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл авч, холбогдох хууль, эрх зүй, Хорооноос батлан мөрдүүлж байгаа зохицуулалтын журам, дүрмүүд, үнэлгээ, аудит, нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, аргачлал, тайлагналтай холбоотой олон асуудлуудыг мэдэж авахын зэрэгцээ хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн байгуулагуудтай биечлэн танилцана. Түүнчлэн, үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн тайланд аудит хийхэд анхаарах асуудлууд, брокер, диллер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн нягтлан бодох бүртгэл тайлагнал, хөрөнгө оруулалтын сан, кастодианы нягтлан бодох бүртгэлийн болон аудиторын чанарын хяналт, ёс зүйн хичээлүүд орно. Сургалтын эцэст хичээлүүдийн ирц, идэвхийг үнэлэхийн зэрэгцээ мэргэшлийн шалгалт авч, тэнцсэн иргэдэд гэрчилгээ олгох юм.