Нэмэгдсэн: 2018-02-12 11:35:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо өнгөрөгч долоо хоногт Монголын даатгалын зуучлагчдийн холбоотой хамтран мэргэшүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Даатгалын зуучлагч нарт зориулсан тус сургалтад даатгалын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, даатгалын бүтээгдхүүн үйлчилгээ, салбарын өнөөгийн байдал, урт хугацааны даатгал, ердийн даатгалын хэлбэрүүд, даатгалын зуучлагчийн бизнесийн ёс зүй сэдвүүдээр нийт 16 багц цагийн хичээл оров. Сургалтад нийт 60 иргэн оролцсоноос багц цагийн 80 болон түүнээс дээш хувьд хамрагдсан 59 иргэн шалгалтанд орсны 30 нь тэнцсэн байна.

Дүнг доор хүснэгтээр үзүүллээ.

 

 

Шифр

Оноо

Хувь

Тэнцсэн эсэх

1

180235

44

73.3%

Тэнцсэн

2

180227

42

70.0%

Тэнцсэн

3

180214

41

68.3%

Тэнцсэн

4

180233

40

66.7%

Тэнцсэн

5

180221

40

66.7%

Тэнцсэн

6

180252

36

60.0%

Тэнцсэн

7

180240

35

58.3%

Тэнцсэн

8

180211

35

58.3%

Тэнцсэн

9

180241

35

58.3%

Тэнцсэн

10

180224

35

58.3%

Тэнцсэн

11

180205

35

58.3%

Тэнцсэн

12

180256

34

56.7%

Тэнцсэн

13

180232

34

56.7%

Тэнцсэн

14

180244

34

56.7%

Тэнцсэн

15

180223

34

56.7%

Тэнцсэн

16

180226

34

56.7%

Тэнцсэн

17

180230

34

56.7%

Тэнцсэн

18

180247

34

56.7%

Тэнцсэн

19

180255

33

55.0%

Тэнцсэн

20

180245

33

55.0%

Тэнцсэн

21

180231

32

53.3%

Тэнцсэн

22

180258

32

53.3%

Тэнцсэн

23

180253

32

53.3%

Тэнцсэн

24

180239

32

53.3%

Тэнцсэн

25

180236

32

53.3%

Тэнцсэн

26

180249

32

53.3%

Тэнцсэн

27

180217

31

51.7%

Тэнцсэн

28

180257

30

50.0%

Тэнцсэн

29

180229

30

50.0%

Тэнцсэн

30

180208

30

50.0%

Тэнцсэн

31

180254

29

48.3%

Тэнцээгүй

32

180225

29

48.3%

Тэнцээгүй

33

180246

29

48.3%

Тэнцээгүй

34

180215

28

46.7%

Тэнцээгүй

35

180209

27

45.0%

Тэнцээгүй

36

180250

27

45.0%

Тэнцээгүй

37

180259

26

43.3%

Тэнцээгүй

38

180206

26

43.3%

Тэнцээгүй

39

180212

25

41.7%

Тэнцээгүй

40

180228

25

41.7%

Тэнцээгүй

41

180202

25

41.7%

Тэнцээгүй

42

180207

25

41.7%

Тэнцээгүй

43

180251

24

40.0%

Тэнцээгүй

44

180237

24

40.0%

Тэнцээгүй

45

180234

24

40.0%

Тэнцээгүй

46

180220

24

40.0%

Тэнцээгүй

47

180218

24

40.0%

Тэнцээгүй

48

180222

24

40.0%

Тэнцээгүй

49

180213

23

38.3%

Тэнцээгүй

50

180248

23

38.3%

Тэнцээгүй

51

180210

23

38.3%

Тэнцээгүй

52

180238

22

36.7%

Тэнцээгүй

53

180219

22

36.7%

Тэнцээгүй

54

180216

22

36.7%

Тэнцээгүй

55

180260

21

35.0%

Тэнцээгүй

56

180201

21

35.0%

Тэнцээгүй

57

180203

19

31.7%

Тэнцээгүй

58

180204

19

31.7%

Тэнцээгүй

59

180242

19

31.7%

Тэнцээгүй