Нэмэгдсэн: 2017-11-15 11:43:00

Энэ оны гуравдугаар улиралд улсын хэмжээнд нийт хадгаламж, зээлийн 291 хоршоо үйл ажиллагаа явуулж буйгаас 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд 19 хоршооны тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болох юм.

Хадгаламж, зээлийн хоршоо (ХЗХ)-ны тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хоршооноос хууль, тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан журам, заавруудын дагуу Хадгаламж, зээлийн хоршоодод тусгай зөвшөөрлийг гурван жилийн хугацаагаар олгож байна. Гишүүдийнхээ мөнгөн хөрөнгийг тэдний өөрсдийнх нь оролцоотойгоор удирддаг өвөрмөц засаглал бүхий ХЗХ-д энэ хугацаанд зохистой харьцааны үзүүлэлт болон холбогдох шалгуур ханган, тогтвортой ажилласан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг дахин гурван жилийн хугацаагаар сунгадаг юм.

Хоршоод тусгай зөвшөөрлийнхөө хугацааг дуусахаас 45-аас доошгүй хоногийн өмнө холбогдох хүсэлт, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, мэдээллээ ирүүлэхээр журамласан. Иймд хоршоод тусгай зөвшөөрлийнхөө хугацаа, түүний дуусах дөхөж байгаа эсэхийг тогтмол хянаж, хууль, журамд заасан хэм хэмжээг сахиж ажиллахыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос сануулж байна. Хугацаа хожимдуулах зэрэг зөрчлөөс үүсэх эрх зүйн хүндрэлтэй байдал эргээд хоршооны хэвийн үйл ажиллагааг тодорхой хэмжээгээр алдагдуулж болзошгүй юм.