Нэмэгдсэн: 2017-10-31 15:37:00

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтыг зохион байгуулж, шалгалт авлаа.

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институттэй хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд зохион явуулсан тус сургалтаар даатгалын зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт, урт хугацааны даатгал, төлбөрийн чадварын тооцоолол, нөөц сан, санхүүгийн тайлан, даатгалын гэрээ, аудитын чанарын хяналт олон улсын стандарт, эрсдэлд суурилсан дотоод аудит, компанийн засаглал, аудит хийх үе шат болон ёс зүй зэрэг сэдвээр сургагч багш нар хичээл заав.

“Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-д даатгалын байгууллагад аудит хийх аудитор төрөлжсөн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байхаар заасан байдаг. Уг журмын дагуу зохион байгуулсан дээрх сургалтад 60 аудитор хамрагдаж, шалгалтад 46 нь орсноос 11 нь тэнцсэн байна.

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтын шалгалтын дүн

Шифр

1-р шат

2-р шат

Нийт

Хувиар

Тэнцсэн эсэх

1

171001

25

 

25

42%

Тэнцээгүй

2

171002

31

9.8

40.8

68%

Тэнцсэн

3

171003

27

 

27

45%

Тэнцээгүй

4

171004

36

6.0

42.0

70%

Тэнцсэн

5

171005

19

 

19

32%

Тэнцээгүй

6

171006

22

 

22

37%

Тэнцээгүй

7

171007

33

7.2

40.2

67%

Тэнцсэн

8

171008

32

8.7

40.7

68%

Тэнцсэн

9

171009

28

 

28

47%

Тэнцээгүй

10

171010

33

9.5

42.5

71%

Тэнцсэн

11

171011

27

 

27

45%

Тэнцээгүй

12

171012

29

 

29

48%

Тэнцээгүй

13

171013

16

 

16

27%

Тэнцээгүй

14

171014

19

 

19

32%

Тэнцээгүй

15

171015

24

 

24

40%

Тэнцээгүй

16

171016

26

 

26

43%

Тэнцээгүй

17

171017

23

 

23

38%

Тэнцээгүй

18

171018

23

 

23

38%

Тэнцээгүй

19

171019

20

 

20

33%

Тэнцээгүй

20

171020

19

 

19

32%

Тэнцээгүй

21

171021

18

 

18

30%

Тэнцээгүй

22

171022

26

 

26

43%

Тэнцээгүй

23

171023

32

9.8

41.8

70%

Тэнцсэн

24

171024

23

 

23

38%

Тэнцээгүй

25

171025

27

 

27

45%

Тэнцээгүй

26

171026

27

 

27

45%

Тэнцээгүй

27

171027

32

6.3

38.3

64%

Тэнцсэн

28

171028

24

 

24

40%

Тэнцээгүй

29

171029

15

 

15

25%

Тэнцээгүй

30

171030

19

 

19

32%

Тэнцээгүй

31

171032

24

 

24

40%

Тэнцээгүй

32

171034

29

 

29

48%

Тэнцээгүй

33

171035

31

8.5

39.5

66%

Тэнцсэн

34

171036

32

7.2

39.2

65%

Тэнцсэн

35

171037

21

 

21

35%

Тэнцээгүй

36

171038

33

8.5

41.5

69%

Тэнцсэн

37

171039

18

 

18

30%

Тэнцээгүй

38

171040

29

 

29

48%

Тэнцээгүй

39

171041

23

 

23

38%

Тэнцээгүй

40

171042

21

 

21

35%

Тэнцээгүй

41

171043

28

 

28

47%

Тэнцээгүй

42

171045

27

 

27

45%

Тэнцээгүй

43

171048

22

 

22

37%

Тэнцээгүй

44

171049

15

 

15

25%

Тэнцээгүй

45

171050

33

9.3

42.3

70%

Тэнцсэн

46

171051

24

 

24

40%

Тэнцээгүй