Нэмэгдсэн: 2017-03-10 14:16:00

 

САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР АЖИЛЛАХ  МЭРГЭЖЛИЙН  

ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН ЭРХ ОЛГОХ 2017 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сургалтын төрөл Сарууд
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
Даатгалын салбар
Даатгалын төлөөлөгч     +     +     +     +
Аудиторын       +                
Даатгалын зуучлагчийн        +     +     +    
Даатгалын зуучлагчийн/Банкны/       +     +     +    
Даатгалын хохирол үнэлэгчийн          +       +     +
Үнэт цаасны салбар
Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах  үргэлжилсэн багц цагийн сургалт       +     +     +    
Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, үнэлгээчин, хуульчдад зориулсан төрөлжсөн сургалт   +     +   +     +