Нэмэгдсэн: 2015-03-25 05:42:25

Бодлогын зөвлөл нь банкнаас бусад санхүүгийн зах зээлд баримтлах ойрын болон дунд хугацааны бодлогыг тодорхойлон, судалгаанд үндэслэн санал, дүгнэлт, зөвлөмжийг Хороонд ирүүлэх юм.  

Ингэснээр санхүүгийн мэдлэгийг олон нийтэд хүргэх үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллах илүү таатай орчин нөхцөл бүрдээд байна.

 

Эх сурвалж: www.news.mn

Бусад мэдээ