Нэмэгдсэн: 2014-11-10 03:11:16

 Харин даатгалын компаниудын өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчид нөөцийн сангийн эзлэх хувь хэмжээ 49.0 хувь болж өмнөх оны мөн үеэс 3.0 пунктээр нэмэгдсэн нь даатгалын актуарын хяналт сайжирсантай холбоотой гэж үзэж байна.

Түүнчлэн жолоочийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн орлого нийт даатгалын хураамжийн 18.0 хувийг эзэлж байгаа ч даатгалын нөхөн төлбөр нь нийт нөхөн төлбөрийн 34.0 хувийг эзэлж байгаа нь хохирлын харьцааг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болж байна. Даатгагчийн хохирлын харьцаа 42.0 хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.6 пунктээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

www.news.mn