Нүүр > Мастер файл

ББСБ-д Анхааруулга

ББСБ-ын үйл ажиллагааны "Зээл олголт, эргэн төлөлт, зээлийн зориулалт, хүүгийн судалгааны сарын мэдээ"-г нөхөхдөө сарын эхний үлдэгдэл мөрөнд өмнөх сарын эцсийн үлдэгдлийг нөхөж оруулахыг анхаар!
Асууж тодруулах зүйл байвал ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 51-261659 утсанд холбогдоно уу!

ХЗХ-д Анхааруулга

"Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн хөтөлбөр"-ийн онцлог хөтөлбөрт хамрагдсан ХЗХ-ын нөхцөл байдлыг харгалзан Хорооны 2015 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 361 дүгээр тогтоолоор "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ын зарим заалтыг хасах, дагаж мөрдөх зарчимд өөрчлөлт оруулсан. Дээрх тогтоолын хэрэгжилтийн хугацаа 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болж байгаа тул 2017 оны 1 дүгээр улирлаас эхлэн санхүүгийн тайланг хүлээн авахдаа энгийн хоршоодын нэгэн адил тооцох болсныг мэдэгдье.
Иймд Нийслэлийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан ХЗХ энгийн ХЗХ-ны мастер файлыг ашиглахыг анхааруулж байна.
Даатгалын компаниудаас бусад зохицуулалтын байгууллагууд улирлын тайлан, мэдээг холбогдох журамд заасны дагуу тогтоосон хугацаанд цахим болон цаасан хэлбэрээр Хороонд ирүүлэхийг анхааруулж байна. Жич: Тайлан, мэдээг цахимаар ирүүлэхдээ засвар, шинэчлэлтийн ажил хийгдэж буйтай холбогдуулан түр хугацаанд мастер файлыг мэйлээр илгээхгүй вебээр илгээх болсныг мэдэгдэж байна. Ингэхдээ веб сайтны вэбээр илгээх товчин дээр дарж “DCS – Тайлан хүлээн авах” системд нэвтэрч дэлгэцийн зүүн дээд буланд байрлах “ачаалах” товчийг даран мастерфайлаа хуулж өгөх боломжтой.


Мастерфайлыг хэрхэн нэрлэх заавартай энэ линк дээр дарж танилцана уу!
Байгууллагууд
Мастер файл
Стандарт
Дүрс бичлэг
Асуулт хариулт(FAQ)
Хадгаламж зээлийн хоршоод
(улирал бүр)

татах

XLS

үзэхтатах


үзэх

Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд
(улирал бүр)
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
мэргэжлийн байгууллагууд
(улирал бүр)
XLS

татах

Банк бус санхүүгийн байгууллагууд
(улирал бүр)
ББСБ сарын мэдээ
(сар бүр)
Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны
зуучлагч /Брокер/
XLS

татах


ТАЙЛАНГ МАСТЕР ФАЙЛААР ИЛГЭЭХ СТАНДАРТ, АНХААРАХ ЗҮЙЛС

СТАНДАРТ


Файлын төрөл: Microsoft Excel 2003 байна.(Одоогоор Microsoft Excel 2007 форматаар хүлээн авахгүй)

Файлын нэр:

 

 

Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогчийн хувьд:

SECXXXXXXXq0QYYYY.xls

Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын хувьд:

Даатгалын зуучлагч IBRXXXXXXXq0QYYYY.xls
Даатгалын хохирол үнэлэгч ILAXXXXXXXq0QYYYY.xls

ББСБ-ийн улирлын тайлангийн хувьд:

Зээлийн санхүүжилтын ББСБ NBFILXXXXXXXq0QYYYY.xls
Хөрөнгө удирдлагын ББСБ NBFIMXXXXXXXq0QYYYY.xls
Валют арилжааны ББСБ NBFIGXXXXXXXq0QYYYY.xls
Цахим мөнгөний ББСБ NBFIEXXXXXXXq0QYYYY.xls

ББСБ-ийн итгэлцэлийн болон мөнгөн гуйвуулгын сарын тайлангийн хувьд:

MLYXXXXXXXmMMYYYY.xls

Хадгаламж зээлийн хоршоодын хувьд:

ХЗХ SCCXXXXXXXq0QYYYY.xls

ББСБ-ын гадаад валютын арилжааны мэдээ:

FXBXXXXXXXmMMYYYY.xls

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч

HAABXXXXXXXq0QYYYY.xls


SCCXXXXXXXq0QYYYY.xls

SCC

-хадгаламж зээлийн хоршоог илтгэж буй товч нэр (уг 3 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ) [Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

q

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], q – улирал

0Q

-улирлын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04]

YYYY

-тайлант он [Тоо]

Жишээ: SCC2652235q012012.xls, FXB2255693m112012.xls

Дээрх жишээтэй Үнэт цаасны мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд, Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд, ББСБ болон Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /Брокер/ байгууллагуудын мастер файлыг нэрлэх зарчим нь ижил


FXBXXXXXXXmMMYYYY.xls

FXB

-Гадаад валютын арилжааны эрхтэй ББСБ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 3 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

m

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], m – сар

MM

-сарын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12]

YYYY

-тайлант он [Тоо]

ХАМГААЛАЛТ

Дээрх мастер файл (excel file) - уудын sheet болон бүтэц нууц үгээр хамгаалагдсан. Хэрэв sheet болон бүтцийн нууц үг эдвэрсэн, зөрсөн байвал систем тайланг хүлээн авахгүй.

МАСТЕР ФАЙЛД УТГА ОРУУЛАХДАА АНХААРАХ ЗҮЙЛС

1. Текстийн фонтын стандарт: Unicode

2. Огноо: ӨӨ/СС/OOOO жишээ: 20/11/2015 (гагцхүү ташуу зураасаар тусгаарлана)

3. Нүдэнд (cell) аливаа бодолт хийж болохгүй зөвхөн гараас анхны утга оруулахыг анхаарах нь зүйтэй. Жишээ: (=20+200 ) эсвэл ( =A1+A2) бичилт оруулахыг хориглоно.

4. Нүдэнд оруулах тоон утгын нарийвчлал нь зуу (0.99)-ны нарийвчлалаас хэтрэхгүй.

Жишээ: зөв 200,265.23 | буруу 200,236.256