Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
4001 "Монголиан бизиес рейтинг аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2016-01-20 Үзэх Татах
4002 “Говь хангайн эрдэнэ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2012-01-18 Үзэх Татах
4003 Хорооны 2012 оны 392 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2015-01-16 Үзэх Татах
4004 "Сүлдэт-өндөр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2017-01-13 Үзэх Татах
4005 "Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2014-02-06 Үзэх Татах
4006 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2019-03-11 Үзэх Татах
4007 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 8 2014-01-15 Үзэх Татах
4008 “Сүмбэргүн нуур” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2013-01-09 Үзэх Татах
4009 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2018-01-10 Үзэх Татах
4010 “Монгол газар гоулд” хоршооны хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2009-01-27 Үзэх Татах
4011 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 8 2010-01-28 Үзэх Татах
4012 "Санхүүч-Аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2016-01-20 Үзэх Татах
4013 “Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам”-ыг батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2015-01-16 Үзэх Татах
4014 "Айрагхас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2017-01-13 Үзэх Татах
4015 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2019-01-09 Үзэх Татах
4016 "Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2014-02-05 Үзэх Татах
4017 "Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2014-02-05 Үзэх Татах
4018 "Цагаансумын гол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2013-01-09 Үзэх Татах
4019 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2018-01-10 Үзэх Татах
4020 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 7 2008-01-31 Үзэх Татах
4021 “Монгол газар гоулд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2009-01-27 Үзэх Татах
4022 "Агниста инвестмэнт" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2016-01-20 Үзэх Татах
4023 “Билүү хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2012-01-18 Үзэх Татах
4024 “Билүү хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай Эрх зүйн акт 7 2012-01-18 Үзэх Татах
4025 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам Журам 7 2015-01-14 Үзэх Татах
4026 “Агар кредит” хоршооны Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2009-01-29 Үзэх Татах
4027 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2015-01-16 Үзэх Татах
4028 "Говийн буян дэлгэрэх" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2017-01-13 Үзэх Татах
4029 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2019-01-09 Үзэх Татах
4030 "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2014-01-15 Үзэх Татах
4031 "Монголианмортгэйж фанд ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээл зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2013-01-09 Үзэх Татах
4032 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2018-01-10 Үзэх Татах
4033 “Чинду” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2009-01-27 Үзэх Татах
4034 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 6 2012-01-19 Үзэх Татах
4035 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 6 2015-04-21 Үзэх Татах
4036 "Өмгөөллийн файнэншил лоо консалтинг" ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2016-01-20 Үзэх Татах
4037 “Билүү хөгжил” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2009-01-29 Үзэх Татах
4038 “Батс кредит ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэлийн болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2009-01-29 Үзэх Татах
4039 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2015-01-30 Үзэх Татах
4040 "Өгийнмандал" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2017-01-13 Үзэх Татах
4041 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2019-01-09 Үзэх Татах
4042 "Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчээс үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2014-06-10 Үзэх Татах
4043 “Алтан эг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2013-01-09 Үзэх Татах
4044 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2018-01-10 Үзэх Татах
4045 “Сүмбэргүн нуур” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2009-01-27 Үзэх Татах
4046 Банк бус санхүүгийн байгуулагын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх үлгэрчилсэн заавар Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 5 2008-01-31 Үзэх Татах
4047 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар Журмын нэр 5 2015-03-27 Үзэх Татах
4048 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 5 2014-01-15 Үзэх Татах
4049 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны тэмдэглэлээс “Пенни” ХЗХ 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2010-03-24 Үзэх Татах
4050 "Монголиан бизнес рейтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2016-01-20 Үзэх Татах