Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3901 "Баян мөрөн увс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2017-01-13 Үзэх Татах
3902 "Гүн галуут" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2014-02-06 Үзэх Татах
3903 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2019-03-13 Үзэх Татах
3904 “Тэнгэрийн чоно” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2013-01-23 Үзэх Татах
3905 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2018-01-10 Үзэх Татах
3906 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэл, гадаад валютын арилжаа эрхлэхтусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-01-27 Үзэх Татах
3907 “Грави” ХЗХ 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-10-08 Үзэх Татах
3908 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2012-01-18 Үзэх Татах
3909 "Нью проспект аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /2016 оны 3 сарын 4 ны өдрийн 49-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2016-01-20 Үзэх Татах
3910 “Гэгээн секюритиз” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 17 2012-01-18 Үзэх Татах
3911 “МИК актив дөрөв” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2015-01-16 Үзэх Татах
3912 Нэр бүхий 16 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2017-01-13 Үзэх Татах
3913 "Элпи" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2014-02-06 Үзэх Татах
3914 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2019-03-11 Үзэх Татах
3915 “Шүрэнкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2013-01-23 Үзэх Татах
3916 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2018-01-10 Үзэх Татах
3917 “Жаранбат ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2009-01-27 Үзэх Татах
3918 Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг тухайн албан тушаалд үргэлжлүүлэн ажиллахыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2009-10-08 Үзэх Татах
3919 “Гэгээн секюритиз” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2012-01-18 Үзэх Татах
3920 "Нью проспект аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2016-01-20 Үзэх Татах
3921 Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрхтэй мэргэжилтний эрх сунгах тухай Эрх зүйн акт 16 2012-01-18 Үзэх Татах
3922 “Хонгорын үр сад Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2015-01-16 Үзэх Татах
3923 Нэр бүхий 18 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2017-01-13 Үзэх Татах
3924 "Угтаал ундрам" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2014-02-06 Үзэх Татах
3925 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2019-03-11 Үзэх Татах
3926 “Эй Ди Юу финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2013-01-23 Үзэх Татах
3927 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2018-01-10 Үзэх Татах
3928 “Билгүүнбүргэд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2009-01-27 Үзэх Татах
3929 Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрхтэй мэргэжилтний эрх сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2012-01-18 Үзэх Татах
3930 "Транс-Инвест" хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2016-01-20 Үзэх Татах
3931 “Очир төр” хоршоонд зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2009-01-29 Үзэх Татах
3932 “"Мүдикс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай Эрх зүйн акт 15 2012-01-18 Үзэх Татах
3933 “Эс-Эм Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2015-01-16 Үзэх Татах
3934 "Жи Эй Си Си" ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлйиг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2017-01-13 Үзэх Татах
3935 "Гэрэг инвест" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2014-02-06 Үзэх Татах
3936 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2019-03-11 Үзэх Татах
3937 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 209 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2013-01-09 Үзэх Татах
3938 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2018-01-10 Үзэх Татах
3939 “Цагаансумын гол” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2009-01-27 Үзэх Татах
3940 “Мүдикс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2012-01-18 Үзэх Татах
3941 "МКЦ финанс" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2016-01-20 Үзэх Татах
3942 “Говь хангайн эрдэнэ” хоршоонд хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2009-01-29 Үзэх Татах
3943 М.Бүрэнбаярын үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг сэргээх тухай Эрх зүйн акт 14 2012-01-18 Үзэх Татах
3944 “Ихмонгол хөлөг Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2015-01-16 Үзэх Татах
3945 "Соёмбо Ай Би" ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2017-01-13 Үзэх Татах
3946 "Төгс капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2014-02-06 Үзэх Татах
3947 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2019-03-11 Үзэх Татах
3948 “Жонон даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2013-01-09 Үзэх Татах
3949 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2018-01-10 Үзэх Татах
3950 “Лхабуян” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2009-01-27 Үзэх Татах