Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
401 Хорооны 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2011-12-23 Үзэх Татах
402 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2020-12-27 Үзэх Татах
403 “Чаданхүү” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2015-11-23 Үзэх Татах
404 “Стар кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2013-11-11 Үзэх Татах
405 “Эбо-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2014-11-07 Үзэх Татах
406 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2010-12-09 Үзэх Татах
407 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2011-12-23 Үзэх Татах
408 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2020-12-27 Үзэх Татах
409 “Хос мөнх инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2015-11-23 Үзэх Татах
410 “Алтан төгрөг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2013-11-11 Үзэх Татах
411 “Капиталконтинент инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2014-11-07 Үзэх Татах
412 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК–ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зарим тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, зарим тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2010-12-09 Үзэх Татах
413 “Mонгол даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2011-12-23 Үзэх Татах
414 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2019-12-16 Үзэх Татах
415 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2015-11-23 Үзэх Татах
416 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2013-11-11 Үзэх Татах
417 “Нано капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2014-11-07 Үзэх Татах
418 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2010-12-09 Үзэх Татах
419 “Moнpe даатгал” ХХК-д мал амьтдын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2011-12-23 Үзэх Татах
420 "Мандал женерал даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2012-12-26 Үзэх Татах
421 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2019-12-16 Үзэх Татах
422 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2015-11-23 Үзэх Татах
423 “Мега актив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2013-11-11 Үзэх Татах
424 “Мөнх орших капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2014-11-07 Үзэх Татах
425 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2010-12-09 Үзэх Татах
426 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2011-12-23 Үзэх Татах
427 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2012-12-26 Үзэх Татах
428 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2019-12-16 Үзэх Татах
429 “Жет капитал фонд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2015-11-23 Үзэх Татах
430 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2013-11-11 Үзэх Татах
431 “Барс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2014-11-07 Үзэх Татах
432 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2010-12-09 Үзэх Татах
433 “Соёмбо даатгал” ХХК-иудад дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2012-12-26 Үзэх Татах
434 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2019-12-16 Үзэх Татах
435 “Монкорд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2015-11-23 Үзэх Татах
436 “Бат энд инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2013-11-11 Үзэх Татах
437 “Хаан даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2014-11-07 Үзэх Татах
438 “Хайрхан-агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2010-12-09 Үзэх Татах
439 “Монpe даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2011-12-23 Үзэх Татах
440 “Монре даатгал” ХХК -д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2012-12-26 Үзэх Татах
441 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2019-12-16 Үзэх Татах
442 “Монум” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2015-11-23 Үзэх Татах
443 “Инвест капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2013-11-11 Үзэх Татах
444 “Ард капитал групп ҮЦК” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2014-11-07 Үзэх Татах
445 “Сэдхаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2010-12-09 Үзэх Татах
446 “Бодь даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2011-12-23 Үзэх Татах
447 Банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валют арилжаа, төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2019-12-16 Үзэх Татах
448 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 392 2012-12-26 Үзэх Татах
449 “Файнэншил трипл групп ББСБ” ХХК-д валютын арилжаа болон факторингийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2015-11-23 Үзэх Татах
450 “Молор орд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2013-11-11 Үзэх Татах