Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3551 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3552 Аудитын чанарын хяналтын түр журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3553 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-01-15 Үзэх Татах
3554 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3555 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2010-05-28 Үзэх Татах
3556 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3557 Аудит, үнэлгээ, эрх зүйн дүгнэлт гаргах болон тайланг хянахад мөрдөгдөх заавар Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2012-04-27 Үзэх Татах
3558 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2008-11-28 Үзэх Татах
3559 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-12-30 Үзэх Татах
3560 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл маягт бөглөх, биримт бичгийг бүрдүүлэх заавар ХЗХ журмын нэр 2015-12-04 Үзэх Татах
3561 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-12-26 Үзэх Татах
3562 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-12-30 Үзэх Татах
3563 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-07 Үзэх Татах
3564 Бизнесийн үнэлгээ хийх аргачлал Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2011-12-30 Үзэх Татах
3565 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-08-14 Үзэх Татах
3566 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3567 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-06 Үзэх Татах
3568 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2012-03-14 Үзэх Татах
3569 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-06 Үзэх Татах
3570 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2003-09-18 Үзэх Татах
3571 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 2015-04-21 Үзэх Татах
3572 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2005-05-27 Үзэх Татах
3573 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2011-02-13 Үзэх Татах
3574 Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-11-20 Үзэх Татах
3575 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-11-23 Үзэх Татах
3576 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-10-23 Үзэх Татах
3577 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-12-12 Үзэх Татах
3578 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-11-23 Үзэх Татах
3579 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2017-06-22 Үзэх Татах
3580 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2010-03-24 Үзэх Татах
3581 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-07-03 Үзэх Татах
3582 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-02-26 Үзэх Татах
3583 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3584 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-12-18 Үзэх Татах
3585 Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай журам /2016 оны 4 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болно/ Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2008-10-22 Үзэх Татах
3586 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-11-12 Үзэх Татах
3587 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-07 Үзэх Татах
3588 “Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг ” шинэчлэн батлах тухай. ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3589 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-02-02 Үзэх Татах
3590 “Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг ” шинэчлэн батлах тухай. ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3591 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль Хууль тогтоомж 2003-01-03 Үзэх Татах
3592 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах
3593 Төрийн албаны тухай хууль Хууль тогтоомж 2002-06-28 Үзэх Татах
3594 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3595 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-12-10 Үзэх Татах
3596 Валютын зохицуулалтын тухай Хууль тогтоомж 1994-05-12 Үзэх Татах
3597 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-21 Үзэх Татах
3598 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай Хууль тогтоомж 2002-12-12 Үзэх Татах
3599 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
3600 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах