Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3551 Банк бус санхүүгийн богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2011-01-13 Үзэх Татах
3552 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2013-07-07 Үзэх Татах
3553 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ Эрх зүйн акт 2015-12-04 Үзэх Татах
3554 Банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2008-07-07 Үзэх Татах
3555 Эрх зүйн акт 2013-07-17 Үзэх Татах
3556 Жолоочийн даатгалын баталгааны загварыг хэрэглэх журам Журам 2015-03-24 Үзэх Татах
3557 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 2012-12-26 Үзэх Татах
3558 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-03-04 Үзэх Татах
3559 Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
3560 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 2013-01-23 Үзэх Татах
3561 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
3562 Жолоочийн даатгалын тухай Хууль тогтоомж 2011-10-06 Үзэх Татах
3563 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2017-11-24 Үзэх Татах
3564 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний даатгуулагчийн мэдүүлгийн маягт Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
3565 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт загвар Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
3566 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах
3567 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2008-03-28 Үзэх Татах
3568 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд Эрх зүйн акт 2008-03-28 Үзэх Татах
3569 Урт хугацааны даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журaм Журам 2008-10-22 Үзэх Татах
3570 Урт хугацааны даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
3571 Урт хугацааны даатгагчийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгийн хэмжээ, түүнд тавигдах шаардлага Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
3572 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 2008-08-25 Үзэх Татах
3573 Урт хугацааны даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам Журам 2008-03-28 Үзэх Татах
3574 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай Хууль тогтоомж 2009-07-09 Үзэх Татах
3575 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 2012-08-22 Үзэх Татах
3576 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай ББСБ журмын нэр 2002-12-12 Үзэх Татах
3577 Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 2011-10-27 Үзэх Татах
3578 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай ХЗХ журмын нэр 2011-10-27 Үзэх Татах
3579 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай Хууль тогтоомж 2013-05-31 Үзэх Татах
3580 Даатгалын компанийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2008-03-28 Үзэх Татах
3581 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2012-02-10 Үзэх Татах
3582 Даатгалын нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3583 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай Хууль тогтоомж 2011-06-02 Үзэх Татах
3584 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2013-10-03 Үзэх Татах
3585 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга Эрх зүйн акт 2016-03-14 Үзэх Татах
3586 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль тогтоомж 2001-02-01 Үзэх Татах
3587 Малын индексжүүлсэн даатгалыг санхүүгийн нэмэлт тайланд бүртгэх, тайлагнах түр заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3588 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
3589 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2010-06-30 Үзэх Татах
3590 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн холбогдох этгээдтэй холбоотой этгээдийг тодорхойлох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2008-04-18 Үзэх Татах
3591 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3592 Жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2012-12-26 Үзэх Татах
3593 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3594 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3595 “Номин даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хѳрѳнгѳ/-ийн хэмжээндээ ѳѳрчлѳлт оруулахыг зѳвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2012-06-20 Үзэх Татах
3596 Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3597 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3598 Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3599 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3600 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-02-23 Үзэх Татах