Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
301 “Евразиа капитал холдинг” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2015-12-17 Үзэх Татах
302 Хорооны 2011 оны 379 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2013-11-19 Үзэх Татах
303 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2014-11-24 Үзэх Татах
304 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2010-12-22 Үзэх Татах
305 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2020-12-27 Үзэх Татах
306 Хорооны 2012 оны 47 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2013-11-19 Үзэх Татах
307 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2014-11-24 Үзэх Татах
308 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2010-12-22 Үзэх Татах
309 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2020-12-27 Үзэх Татах
310 "МИК холдинг" ХХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлд бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2015-12-17 Үзэх Татах
311 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2013-11-19 Үзэх Татах
312 “ТА глобал капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2014-11-24 Үзэх Татах
313 “Ган зам даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2010-12-22 Үзэх Татах
314 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2020-12-27 Үзэх Татах
315 "Монгол шуудан" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2015-12-17 Үзэх Татах
316 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргасан үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2013-11-19 Үзэх Татах
317 “Бат ундран мандах” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2014-11-24 Үзэх Татах
318 “Moнгол траст холдинг даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2010-12-22 Үзэх Татах
319 "БИД финанс ББСБ" ХХК-ийг "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрч, "БИД финанс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2020-12-27 Үзэх Татах
320 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо байгуулах хүсэлт хүлээн авах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2015-12-04 Үзэх Татах
321 “Превалент” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2013-11-19 Үзэх Татах
322 “И Зэт Би финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2014-11-24 Үзэх Татах
323 Аудиторуудад эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2010-12-09 Үзэх Татах
324 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2020-12-27 Үзэх Татах
325 "Идэр-Хөгжлийн гүүр ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2015-12-04 Үзэх Татах
326 “Дархан хүнс” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2013-11-19 Үзэх Татах
327 “Туркойсфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2014-11-24 Үзэх Татах
328 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2010-12-09 Үзэх Татах
329 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2020-12-27 Үзэх Татах
330 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 158 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2015-12-04 Үзэх Татах
331 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан 413 2015-12-04 Үзэх Татах
332 Хорооны 2013 оны 266 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2013-11-12 Үзэх Татах
333 “Хоёрням” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2014-11-24 Үзэх Татах
334 “Гендекс” ХХК-ийн андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2010-12-09 Үзэх Татах
335 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2020-12-27 Үзэх Татах
336 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2015-12-04 Үзэх Татах
337 “Монголиан интэрнэшнл брокерс” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2013-11-12 Үзэх Татах
338 “Гэгээн алтан од” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2014-11-24 Үзэх Татах
339 Үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2010-12-09 Үзэх Татах
340 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2020-12-27 Үзэх Татах
341 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2015-12-04 Үзэх Татах
342 “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2013-11-12 Үзэх Татах
343 “Платинкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2014-11-24 Үзэх Татах
344 “Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2010-12-09 Үзэх Татах
345 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2020-12-27 Үзэх Татах
346 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2015-12-04 Үзэх Татах
347 “Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2013-11-12 Үзэх Татах
348 “Очирфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2014-11-24 Үзэх Татах
349 “Алтанхоромсог” ХХК-ийн брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2010-12-09 Үзэх Татах
350 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2020-12-27 Үзэх Татах