Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
4101 Санхүүгийн зохицуулах хорооны стратеги, төлөвлөгөө 2018-2021 он батлах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2018-09-12 Үзэх Татах
4102 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4103 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4104 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4105 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4106 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4107 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4108 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4109 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2016-01-20 Үзэх Татах
4110 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2012-01-18 Үзэх Татах
4111 Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцох журмын ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-02-15 Үзэх Татах
4112 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам Захиргаа, удирдлагын газар 2015-05-25 Үзэх Татах
4113 Банк бус санхүүгийн богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2011-01-13 Үзэх Татах
4114 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2013-07-07 Үзэх Татах
4115 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ Эрх зүйн акт 2015-12-04 Үзэх Татах
4116 Банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2008-07-07 Үзэх Татах
4117 Эрх зүйн акт 2013-07-17 Үзэх Татах
4118 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-03-04 Үзэх Татах
4119 Жолоочийн даатгалын тухай Хууль тогтоомж 2011-10-06 Үзэх Татах
4120 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2017-11-24 Үзэх Татах
4121 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар Журам 2018-06-06 Үзэх Татах
4122 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2018-12-26 Үзэх Татах
4123 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2018-12-26 Үзэх Татах
4124 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл Эрх зүйн акт 2008-03-28 Үзэх Татах
4125 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд Эрх зүйн акт 2008-03-28 Үзэх Татах
4126 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2018-12-13 Үзэх Татах
4127 Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2018-12-13 Үзэх Татах
4128 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай Хууль тогтоомж 2009-07-09 Үзэх Татах
4129 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2012-02-10 Үзэх Татах
4130 yfdsfds Засгийн газрын тогтоол 2019-01-01 Үзэх Татах
4131 Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 2011-10-27 Үзэх Татах
4132 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай ХЗХ журмын нэр 2011-10-27 Үзэх Татах
4133 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль Хууль тогтоомж 2005-11-17 Үзэх Татах
4134 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль Хууль тогтоомж 2014-06-13 Үзэх Татах
4135 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай Хууль тогтоомж 2010-04-23 Үзэх Татах
4136 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай Хууль тогтоомж 2011-06-02 Үзэх Татах
4137 Компанийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2011-10-06 Үзэх Татах
4138 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2013-10-03 Үзэх Татах
4139 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга Эрх зүйн акт 2016-03-14 Үзэх Татах
4140 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль Хууль тогтоомж 2013-05-31 Үзэх Татах
4141 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль тогтоомж 2001-02-01 Үзэх Татах
4142 Зөрчлийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2017-05-11 Үзэх Татах
4143 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
4144 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль Хууль тогтоомж 2017-05-18 Үзэх Татах
4145 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2015-01-01 Үзэх Татах
4146 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
4147 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2015-01-01 Үзэх Татах
4148 “Номин даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хѳрѳнгѳ/-ийн хэмжээндээ ѳѳрчлѳлт оруулахыг зѳвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2012-06-20 Үзэх Татах
4149 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2015-01-01 Үзэх Татах
4150 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2015-01-01 Үзэх Татах