Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3801 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3802 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-06 Үзэх Татах
3803 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2012-03-14 Үзэх Татах
3804 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-06 Үзэх Татах
3805 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2003-09-18 Үзэх Татах
3806 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 2015-04-21 Үзэх Татах
3807 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2005-05-27 Үзэх Татах
3808 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2011-02-13 Үзэх Татах
3809 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-11-23 Үзэх Татах
3810 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-10-23 Үзэх Татах
3811 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-12-12 Үзэх Татах
3812 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-11-23 Үзэх Татах
3813 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 2017-06-22 Үзэх Татах
3814 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2010-03-24 Үзэх Татах
3815 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-07-03 Үзэх Татах
3816 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-02-26 Үзэх Татах
3817 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3818 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-12-18 Үзэх Татах
3819 Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай журам /2016 оны 4 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болно/ Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2008-10-22 Үзэх Татах
3820 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-11-12 Үзэх Татах
3821 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-07 Үзэх Татах
3822 “Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг ” шинэчлэн батлах тухай. ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3823 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2007-02-02 Үзэх Татах
3824 “Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг ” шинэчлэн батлах тухай. ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3825 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль Хууль тогтоомж 2003-01-03 Үзэх Татах
3826 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах
3827 Төрийн албаны тухай хууль Хууль тогтоомж 2002-06-28 Үзэх Татах
3828 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
3829 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-12-10 Үзэх Татах
3830 Валютын зохицуулалтын тухай Хууль тогтоомж 1994-05-12 Үзэх Татах
3831 Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-05-21 Үзэх Татах
3832 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай Хууль тогтоомж 2002-12-12 Үзэх Татах
3833 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
3834 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах
3835 Даатгалын тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
3836 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгүүлэх тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах
3837 Хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 1998-01-08 Үзэх Татах
3838 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2013-05-24 Үзэх Татах
3839 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох” тухай Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-04-23 Үзэх Татах
3840 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-02-27 Үзэх Татах
3841 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхийн эдийн биржийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн түр журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-07-17 Үзэх Татах
3842 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3843 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх, ашиглах заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2008-05-08 Үзэх Татах
3844 Private Fund Operation ENG FINAL Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-15 Үзэх Татах
3845 Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-10-21 Үзэх Татах
3846 Дансны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх, хадгалах заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 1996-02-01 Үзэх Татах
3847 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч болон түүнд хамааралтай этгээдийн дансны бүртгэл хөтлөх тухай маягт, заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 1996-02-01 Үзэх Татах
3848 ХААБ-ийн тайлан ирүүлэх зааварчилгаа Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3849 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-03-17 Үзэх Татах
3850 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах