Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3801 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2013-05-24 Үзэх Татах
3802 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох” тухай Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-04-23 Үзэх Татах
3803 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-02-27 Үзэх Татах
3804 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхийн эдийн биржийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн түр журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2013-07-17 Үзэх Татах
3805 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-06-25 Үзэх Татах
3806 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, үнэт цаас гаргагчийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх, ашиглах заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2008-05-08 Үзэх Татах
3807 Private Fund Operation ENG FINAL Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-15 Үзэх Татах
3808 Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-10-21 Үзэх Татах
3809 Дансны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх, хадгалах заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 1996-02-01 Үзэх Татах
3810 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч болон түүнд хамааралтай этгээдийн дансны бүртгэл хөтлөх тухай маягт, заавар Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 1996-02-01 Үзэх Татах
3811 ХААБ-ийн тайлан ирүүлэх зааварчилгаа Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3812 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх улирлын тайлангийн маягт болон мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-03-17 Үзэх Татах
3813 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3814 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-30 Үзэх Татах
3815 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тооцох аргачлал Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2006-09-15 Үзэх Татах
3816 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-06-30 Үзэх Татах
3817 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Банк бус санхүүгийн байгууллагын газар 2016-06-30 Үзэх Татах
3818 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-02-23 Үзэх Татах
3819 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3820 Investment fund law Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-05-24 Үзэх Татах
3821 Монголын компанийн засаглалын кодекс Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-05-07 Үзэх Татах
3822 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2011-03-18 Үзэх Татах
3823 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3824 Regulation on securities registration Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
3825 Regulation on registration of securities” Appendix-1 Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
3826 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-05-20 Үзэх Татах
3827 Regulation on registration of securities” Appendix-2 Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
3828 Regulation on custodian licensing and custodian services Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-29 Үзэх Татах
3829 Regulation on establishment of mutual investment fund and licensing for undertaking mutual investment fund operation Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-05-21 Үзэх Татах
3830 Regulation on special licensing for investment management activities Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
3831 Regulation on licensing to undertake regulated activities in the securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-12-12 Үзэх Татах
3832 Regulation on activities of the regulated entities in securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
3833 Establishment procedures of private investment fund, regulation for registering the founding documents Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-06-25 Үзэх Татах
3834 Regulation on regulated entity’s database Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-20 Үзэх Татах
3835 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3836 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм Журам 2011-11-23 Үзэх Татах
3837 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам Журам 2015-01-14 Үзэх Татах
3838 Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам Журам 2013-10-23 Үзэх Татах
3839 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Журам 2015-01-21 Үзэх Татах
3840 Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах