Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3551 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай ХЗХ журмын нэр 2011-10-27 Үзэх Татах
3552 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай Хууль тогтоомж 2013-05-31 Үзэх Татах
3553 Даатгалын компанийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2008-03-28 Үзэх Татах
3554 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2012-02-10 Үзэх Татах
3555 Даатгалын нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3556 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай Хууль тогтоомж 2011-06-02 Үзэх Татах
3557 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай Хууль тогтоомж 2013-10-03 Үзэх Татах
3558 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга Эрх зүйн акт 2016-03-14 Үзэх Татах
3559 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль тогтоомж 2001-02-01 Үзэх Татах
3560 Малын индексжүүлсэн даатгалыг санхүүгийн нэмэлт тайланд бүртгэх, тайлагнах түр заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-06-30 Үзэх Татах
3561 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
3562 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2010-06-30 Үзэх Татах
3563 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн холбогдох этгээдтэй холбоотой этгээдийг тодорхойлох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2008-04-18 Үзэх Татах
3564 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3565 Жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгох заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 2012-12-26 Үзэх Татах
3566 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3567 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3568 “Номин даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хѳрѳнгѳ/-ийн хэмжээндээ ѳѳрчлѳлт оруулахыг зѳвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2012-06-20 Үзэх Татах
3569 Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3570 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3571 Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал Даатгалын зохицуулалтын газар 2007-12-26 Үзэх Татах
3572 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3573 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-02-23 Үзэх Татах
3574 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3575 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3576 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2014-01-01 Үзэх Татах
3577 Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн сангийн зөвлөмж Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3578 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан Үйл ажиллагааны тайлан 2015-01-01 Үзэх Татах
3579 Монголын компанийн засаглалын кодекс Даатгалын зохицуулалтын газар 2014-05-07 Үзэх Татах
3580 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2011-03-18 Үзэх Татах
3581 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
3582 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2014-01-15 Үзэх Татах
3583 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2009-11-23 Үзэх Татах
3584 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам Журам 2016-03-04 Үзэх Татах
3585 “Меркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 2012-06-20 Үзэх Татах
3586 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны жагсаалт ББСБ журмын нэр 2008-01-31 Үзэх Татах
3587 Банк бус санхүүгийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл Эрх зүйн акт 2012-01-09 Үзэх Татах
3588 Эм Жэй Ай Эйч” ХХК-д брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 2013-03-29 Үзэх Татах
3589 Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт ББСБ журмын нэр 2008-01-31 Үзэх Татах
3590 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх журам ББСБ журмын нэр 2008-06-12 Үзэх Татах
3591 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам ББСБ журмын нэр 2009-09-10 Үзэх Татах
3592 Үнэт цаасны зах зээлийг Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3593 Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам ББСБ журмын нэр 2011-12-23 Үзэх Татах
3594 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-03-24 Үзэх Татах
3595 Гүйлгээнээс илэрсэн хуурамч мөнгөн тэмдэгтийг хүргүүлэх, бүртгэх, хадгалах, устгах журам ББСБ журмын нэр 2013-06-12 Үзэх Татах
3596 Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журмыг батлах тухай ББСБ журмын нэр 2009-11-23 Үзэх Татах
3597 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам Эрх зүйн акт 2015-01-01 Үзэх Татах
3598 “Аухат Хоры” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 2016-03-23 Үзэх Татах
3599 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам ХЗХ журмын нэр 2014-08-26 Үзэх Татах
3600 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоонд тавигдах нөхцөл шаардлага ХЗХ журмын нэр 2012-03-14 Үзэх Татах