Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 Хорооны 2009 оны 271, 273 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 499 2013-12-23 Үзэх Татах
102 Хорооны 2013 оны 249, 250 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 498 2013-12-23 Үзэх Татах
103 “Хаан даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 497 2013-12-23 Үзэх Татах
104 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 496 2013-12-23 Үзэх Татах
105 “Монгорү матрикс гинко ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 495 2013-12-23 Үзэх Татах
106 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 494 2013-12-06 Үзэх Татах
107 “Эвт жаргалант” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 493 2013-12-06 Үзэх Татах
108 “Саруул баян” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 492 2013-12-06 Үзэх Татах
109 “Партизаны тэнхлэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 491 2013-12-06 Үзэх Татах
110 “Монбизнес экспресс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 490 2013-12-06 Үзэх Татах
111 “Хутагт гэрэгэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 489 2013-12-06 Үзэх Татах
112 “Хайрхан Агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 488 2013-12-06 Үзэх Татах
113 “Ашидтүвшин финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 487 2013-12-06 Үзэх Татах
114 “Премьерпойнт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 486 2013-12-06 Үзэх Татах
115 “ЭЛТИЗЭ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 485 2013-12-06 Үзэх Татах
116 “Шинэст” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 484 2013-12-06 Үзэх Татах
117 “Ханш инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 483 2013-12-06 Үзэх Татах
118 “Очир-Эрдэнэ инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 482 2013-12-06 Үзэх Татах
119 “Санхүүгийн хөгжил инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 481 2013-12-06 Үзэх Татах
120 “Юу Жи Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 480 2013-12-06 Үзэх Татах
121 “НИКИ” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 479 2013-12-06 Үзэх Татах
122 “Бага хээр” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 478 2013-12-06 Үзэх Татах
123 “Грийт секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 477 2013-12-06 Үзэх Татах
124 “Тень Ди Сек” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 476 2013-12-06 Үзэх Татах
125 “Эс Жи Капитал” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 475 2013-12-06 Үзэх Татах
126 “Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалт явуулах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 474 2013-11-29 Үзэх Татах
127 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дад “тосны ургамал /рапс/” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр зөвшөөрөл нэмж олгох” тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 473 2013-11-22 Үзэх Татах
128 “Хяргас хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 472 2013-11-22 Үзэх Татах
129 “Наран хас булаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 471 2013-11-22 Үзэх Татах
130 “Найдвартай хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 470 2013-11-22 Үзэх Татах
131 “Хөгнөхан хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 469 2013-11-22 Үзэх Татах
132 “Айраг хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 468 2013-11-22 Үзэх Татах
133 Нэр бүхий арилжааны банкуудын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 467 2014-12-22 Үзэх Татах
134 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 467 2013-11-22 Үзэх Татах
135 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 466 2014-12-22 Үзэх Татах
136 “Цэгц капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 466 2013-11-22 Үзэх Татах
137 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2014-12-22 Үзэх Татах
138 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2014-12-22 Үзэх Татах
139 “Ранжинкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2013-11-22 Үзэх Татах
140 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 464 2014-12-22 Үзэх Татах
141 Хорооны 2008 оны 185 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх түр журам”-ыг хүчингүй болгох тухай танилцуулга 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 464 2013-11-22 Үзэх Татах
142 “Эгбуман зоос” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 463 2014-12-22 Үзэх Татах
143 Хорооны 2012 оны 344 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 463 2013-11-22 Үзэх Татах
144 “Фин стар” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 462 2014-12-22 Үзэх Татах
145 “Арга билэг эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 462 2013-11-22 Үзэх Татах
146 “Хүннү сиэл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2013-11-22 Үзэх Татах
147 “Хас баяжих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2014-12-22 Үзэх Татах
148 “Хас баяжих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2014-12-22 Үзэх Татах
149 “Хаан даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 460 2013-11-22 Үзэх Татах
150 “Онгийн харз” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 460 2014-12-22 Үзэх Татах