Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
251 “Дорнод хүнс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 270 2014-07-08 Үзэх Татах
252 “Баянхайрхан” ХК-д “Бинсэ” ХХК-ийг нэгтгэх, компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 269 2014-07-08 Үзэх Татах
253 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 268 2014-07-08 Үзэх Татах
254 “Би Ди Сек” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 267 2014-07-08 Үзэх Татах
255 “МИК Актив Хоёр ТЗК” ХХК-д төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдэд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2014-07-08 Үзэх Татах
256 “Эм Ай Би Жи” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2014-07-08 Үзэх Татах
257 “Голомт секюритис” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2014-07-08 Үзэх Татах
258 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 266 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 263 2014-07-08 Үзэх Татах
259 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдоос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 262 2014-07-08 Үзэх Татах
260 “Ар Эм Ай Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2014-07-08 Үзэх Татах
261 “Ухаашүрт консалтинг” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2014-07-08 Үзэх Татах
262 “Лэндс” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2014-07-08 Үзэх Татах
263 “Гэр даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2014-07-08 Үзэх Татах
264 “Сонк” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2014-07-08 Үзэх Татах
265 “Хананбашаа” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 256 2014-07-08 Үзэх Татах
266 “БСБ финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 255 2014-07-08 Үзэх Татах
267 Журам батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 254 2014-09-05 Үзэх Татах
268 Журам батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 253 2014-11-05 Үзэх Татах
269 “Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх журам”-ыг батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2014-07-02 Үзэх Татах
270 “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 251 2014-07-02 Үзэх Татах
271 “Эф Си Икс” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2014-07-02 Үзэх Татах
272 “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2014-07-02 Үзэх Татах
273 “Түшиг Уул” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2014-07-02 Үзэх Татах
274 “Эрдэнэт авто зам” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2014-07-02 Үзэх Татах
275 “Жавхлант Хараа” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 246 2014-07-02 Үзэх Татах
276 “Хэрлэн хивс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 245 2014-07-02 Үзэх Татах
277 “Дэү Секьюритис Монгол” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2014-07-02 Үзэх Татах
278 “МИК Актив Хоёр” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2014-07-02 Үзэх Татах
279 “МИК Актив Хоёр” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2014-07-02 Үзэх Татах
280 “Говьноос ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлал /брокер/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2014-07-02 Үзэх Татах
281 Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2014-07-02 Үзэх Татах
282 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 239 2014-07-02 Үзэх Татах
283 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2014-07-02 Үзэх Татах
284 “Ваяснью солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2014-07-02 Үзэх Татах
285 “Мөнхийн хүрд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2014-07-02 Үзэх Татах
286 “Фэнг шү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 235 2014-07-02 Үзэх Татах
287 “Завхан нөхөрлөл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 234 2014-07-02 Үзэх Татах
288 “Төв жас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 233 2014-07-02 Үзэх Татах
289 “Финком” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 232 2014-07-02 Үзэх Татах
290 “Мандах найзууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 231 2014-07-02 Үзэх Татах
291 “Жамбанинж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 230 2014-07-02 Үзэх Татах
292 “Эйч Кэй Эм Ай Би ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 229 2014-07-02 Үзэх Татах
293 “Ундрах дэвшилт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 228 2014-07-02 Үзэх Татах
294 “Таван богд финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 227 2014-07-02 Үзэх Татах
295 “Ардкредит ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 226 2014-07-02 Үзэх Татах
296 “Арвинбураат” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 225 2014-07-02 Үзэх Татах
297 “Сэра-Интернэшнл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 224 2014-07-02 Үзэх Татах
298 “Эвткапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 223 2014-07-02 Үзэх Татах
299 “Хүлэгтхүннү Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 222 2014-07-02 Үзэх Татах
300 “Дабльдөрөөт” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 221 2014-07-02 Үзэх Татах