Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 “ННТС” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 370 2014-10-23 Үзэх Татах
152 “Эхлэл их наяд” ХЗХ-нд салбар нээн ажиллуулахыг зөвшөөрөх болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 369 2014-10-23 Үзэх Татах
153 “Баяндүүрэн хайрхан” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 368 2014-10-23 Үзэх Татах
154 “Жи са са ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 367 2014-10-23 Үзэх Татах
155 “Шаттле” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 366 2014-10-23 Үзэх Татах
156 “Мэргэн финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2014-10-23 Үзэх Татах
157 “Грийтмонгол финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 364 2014-10-23 Үзэх Татах
158 “Майкрокредит инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 363 2014-10-23 Үзэх Татах
159 “Праймфин инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 362 2014-10-23 Үзэх Татах
160 “Микрокредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 361 2014-10-23 Үзэх Татах
161 “Давхар даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 360 2014-10-23 Үзэх Татах
162 “Пийс оф лайф” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 359 2014-10-23 Үзэх Татах
163 “Голомт банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 358 2014-10-23 Үзэх Татах
164 “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 357 2014-10-14 Үзэх Татах
165 Хорооны 2014 оны 64 дүгээр тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2014-10-14 Үзэх Татах
166 "Хялганат” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2014-10-14 Үзэх Татах
167 “Туушин инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2014-10-14 Үзэх Татах
168 “Грандлайн” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2014-10-14 Үзэх Татах
169 “Бага хээр” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2014-10-14 Үзэх Татах
170 “Би Би Эс Эс” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2014-10-14 Үзэх Татах
171 “Фэнг шү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2014-10-14 Үзэх Татах
172 “Наран хас булаг” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 349 2014-10-14 Үзэх Татах
173 “Говь инвест” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 348 2014-10-14 Үзэх Татах
174 “Ард актив” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 347 2014-10-14 Үзэх Татах
175 “Ирээдүйн зорилт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 346 2014-10-14 Үзэх Татах
176 “Ундрах дэвшил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 345 2014-10-14 Үзэх Татах
177 “Ахан дүүсийн итгэл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 344 2014-10-14 Үзэх Татах
178 Хорооны 2013 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 343 2014-10-14 Үзэх Татах
179 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 342 2014-10-14 Үзэх Татах
180 “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 341 2014-10-14 Үзэх Татах
181 “Миг даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 340 2014-10-14 Үзэх Татах
182 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 339 2014-10-14 Үзэх Татах
183 “Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 338 2014-10-14 Үзэх Татах
184 “Маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 337 2014-10-14 Үзэх Татах
185 “Мэдээлэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 336 2014-10-14 Үзэх Татах
186 “Эрнст энд Янг Монголия-Аудит” ХХК-ийн даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 335 2014-09-25 Үзэх Татах
187 “Чоно капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 334 2014-09-25 Үзэх Татах
188 “Скайхан капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 333 2014-09-25 Үзэх Татах
189 “Грийт секьюритис” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 332 2014-09-25 Үзэх Татах
190 “Соёмбо инвестмент” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 331 2014-09-25 Үзэх Татах
191 “Зууны гарц секьюритиес” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 330 2014-09-25 Үзэх Татах
192 “Глобаль траст секьюритис” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 329 2014-09-25 Үзэх Татах
193 “Гэгээн секюритиз” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 328 2014-09-25 Үзэх Татах
194 “Трейшурь капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 327 2014-09-25 Үзэх Татах
195 “Орчлон-Оюу” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 326 2014-09-25 Үзэх Татах
196 “Марс капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 325 2014-09-25 Үзэх Татах
197 “Өү Си Би” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 324 2014-09-25 Үзэх Татах
198 “Очир-Эрдэнэ инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 323 2014-09-25 Үзэх Татах
199 “Юу Би Би Ди” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 322 2014-09-25 Үзэх Татах
200 “Зоос өртөө” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 321 2014-09-25 Үзэх Татах