Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 496 2013-12-23 Үзэх Татах
102 “Монгорү матрикс гинко ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 495 2013-12-23 Үзэх Татах
103 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 494 2013-12-06 Үзэх Татах
104 “Эвт жаргалант” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 493 2013-12-06 Үзэх Татах
105 “Саруул баян” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 492 2013-12-06 Үзэх Татах
106 “Партизаны тэнхлэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 491 2013-12-06 Үзэх Татах
107 “Монбизнес экспресс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 490 2013-12-06 Үзэх Татах
108 “Хутагт гэрэгэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 489 2013-12-06 Үзэх Татах
109 “Хайрхан Агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 488 2013-12-06 Үзэх Татах
110 “Ашидтүвшин финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 487 2013-12-06 Үзэх Татах
111 “Премьерпойнт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 486 2013-12-06 Үзэх Татах
112 “ЭЛТИЗЭ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 485 2013-12-06 Үзэх Татах
113 “Шинэст” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 484 2013-12-06 Үзэх Татах
114 “Ханш инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 483 2013-12-06 Үзэх Татах
115 “Очир-Эрдэнэ инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 482 2013-12-06 Үзэх Татах
116 “Санхүүгийн хөгжил инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 481 2013-12-06 Үзэх Татах
117 “Юу Жи Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 480 2013-12-06 Үзэх Татах
118 “НИКИ” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 479 2013-12-06 Үзэх Татах
119 “Бага хээр” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 478 2013-12-06 Үзэх Татах
120 “Грийт секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 477 2013-12-06 Үзэх Татах
121 “Тень Ди Сек” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 476 2013-12-06 Үзэх Татах
122 “Эс Жи Капитал” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 475 2013-12-06 Үзэх Татах
123 “Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалт явуулах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 474 2013-11-29 Үзэх Татах
124 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дад “тосны ургамал /рапс/” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр зөвшөөрөл нэмж олгох” тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 473 2013-11-22 Үзэх Татах
125 “Хяргас хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 472 2013-11-22 Үзэх Татах
126 “Наран хас булаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 471 2013-11-22 Үзэх Татах
127 “Найдвартай хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 470 2013-11-22 Үзэх Татах
128 “Хөгнөхан хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 469 2013-11-22 Үзэх Татах
129 “Айраг хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 468 2013-11-22 Үзэх Татах
130 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 467 2013-11-22 Үзэх Татах
131 “Цэгц капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 466 2013-11-22 Үзэх Татах
132 “Ранжинкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2013-11-22 Үзэх Татах
133 Хорооны 2008 оны 185 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх түр журам”-ыг хүчингүй болгох тухай танилцуулга 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 464 2013-11-22 Үзэх Татах
134 Хорооны 2012 оны 344 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 463 2013-11-22 Үзэх Татах
135 “Арга билэг эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 462 2013-11-22 Үзэх Татах
136 “Хүннү сиэл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2013-11-22 Үзэх Татах
137 “Хаан даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 460 2013-11-22 Үзэх Татах
138 “Би Ди Сек” ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 459 2013-11-22 Үзэх Татах
139 “Санар” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 458 2013-11-22 Үзэх Татах
140 "Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 457 2013-11-25 Үзэх Татах
141 “Бодь Даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 456 2013-11-19 Үзэх Татах
142 "Мандал женерал даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 455 2013-11-19 Үзэх Татах
143 "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн заавар", "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны үлгэрчи 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 454 2013-11-19 Үзэх Татах
144 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 453 2013-11-19 Үзэх Татах
145 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 452 2013-11-19 Үзэх Татах
146 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 451 2013-11-19 Үзэх Татах
147 “Төвтаван эрдэнэ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 450 2013-11-19 Үзэх Татах
148 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 449 2013-11-19 Үзэх Татах
149 “Тунгаамал эрдэнэс” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 448 2013-11-19 Үзэх Татах
150 “Нугын дэвшил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 447 2013-11-19 Үзэх Татах