Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 “Зоос хүрд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 446 2013-11-19 Үзэх Татах
152 “Баруун-Отог” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 445 2013-11-19 Үзэх Татах
153 “Анхдагч-Андууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 444 2013-11-19 Үзэх Татах
154 “Сүлдэт Өндөр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 443 2013-11-19 Үзэх Татах
155 “Өгийн мандал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 442 2013-11-19 Үзэх Татах
156 “Мандах хөгжилт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 441 2013-11-19 Үзэх Татах
157 “Төгс их наяд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 440 2013-11-19 Үзэх Татах
158 “Увс буян арвижих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2013-11-19 Үзэх Татах
159 “Цогт овоо хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2013-11-19 Үзэх Татах
160 “Цэнгэл хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2013-11-19 Үзэх Татах
161 “Мөнгөн бийлэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2013-11-19 Үзэх Татах
162 “Халх хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2013-11-19 Үзэх Татах
163 “Хонгор ирээдүй” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2013-11-19 Үзэх Татах
164 “Ханнамнан хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2013-11-19 Үзэх Татах
165 “Бид тус” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2013-11-19 Үзэх Татах
166 “Бадрангуй кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2013-11-19 Үзэх Татах
167 “Грандфин ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2013-11-19 Үзэх Татах
168 “Транскапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2013-11-19 Үзэх Татах
169 “ВишнФанд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2013-11-19 Үзэх Татах
170 “Баруун-Урт хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2013-11-19 Үзэх Татах
171 “Цэнуж ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2013-11-19 Үзэх Татах
172 “Кингдом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2013-11-19 Үзэх Татах
173 “Дүгэрэг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2013-11-19 Үзэх Татах
174 “Футур-Эволюшион ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2013-11-19 Үзэх Татах
175 “Даштөгөлдөр” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2013-11-19 Үзэх Татах
176 “Трасткапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2013-11-19 Үзэх Татах
177 Төслийн Удирдах хорооны гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2013-11-19 Үзэх Татах
178 Хорооны 2011 оны 379 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2013-11-19 Үзэх Татах
179 Хорооны 2012 оны 47 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2013-11-19 Үзэх Татах
180 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2013-11-19 Үзэх Татах
181 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргасан үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2013-11-19 Үзэх Татах
182 “Превалент” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2013-11-19 Үзэх Татах
183 “Дархан хүнс” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2013-11-19 Үзэх Татах
184 Хорооны 2013 оны 266 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2013-11-12 Үзэх Татах
185 “Монголиан интэрнэшнл брокерс” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2013-11-12 Үзэх Татах
186 “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2013-11-12 Үзэх Татах
187 “Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2013-11-12 Үзэх Татах
188 "Өсөх-Өндөр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2013-11-12 Үзэх Татах
189 “Наран-Ургах”ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2013-11-12 Үзэх Татах
190 “Мөнх сонор” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2013-11-12 Үзэх Татах
191 “Баянхайрхан хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2013-11-12 Үзэх Татах
192 “Тэгш боломж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2013-11-12 Үзэх Татах
193 “Говийн буян дэлгэрэх” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2013-11-12 Үзэх Татах
194 "Саршинэ интернэшнл ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2013-11-12 Үзэх Татах
195 “Дархан цалам ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2013-11-12 Үзэх Татах
196 “Түмэн мод ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2013-11-12 Үзэх Татах
197 “Юнайтед финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2013-11-11 Үзэх Татах
198 “Стар кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2013-11-11 Үзэх Татах
199 “Алтан төгрөг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2013-11-11 Үзэх Татах
200 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2013-11-11 Үзэх Татах