Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
501 "Лотускомэкс" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 96 2013-03-13 Үзэх Татах
502 "Хонгорын таван эрдэнийн хишиг" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлалын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 95 2013-03-13 Үзэх Татах
503 "Ханбүргэд хэнтий” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 94 2013-03-13 Үзэх Татах
504 Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 93 2013-03-13 Үзэх Татах
505 “Эс Ай Би Эс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 92 2013-03-13 Үзэх Татах
506 “Хаан даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 91 2013-03-13 Үзэх Татах
507 “Цэцэгтуяа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 90 2013-03-13 Үзэх Татах
508 “Холком” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 89 2013-03-13 Үзэх Татах
509 "Приват кредит" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 88 2013-03-13 Үзэх Татах
510 "Чандмань андууд" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 87 2013-03-13 Үзэх Татах
511 "Хоршихуй" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 86 2013-03-13 Үзэх Татах
512 "Зоос хүрд" ХЗХ-нд төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 85 2013-03-13 Үзэх Татах
513 "Өгөөдэй зоос" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 84 2013-03-13 Үзэх Татах
514 "Итгэлмиллион ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 83 2013-03-13 Үзэх Татах
515 "Ялгуунцэнгэл ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 82 2013-03-13 Үзэх Татах
516 “Харз трейд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 81 2013-03-13 Үзэх Татах
517 “Их гүрэн хөсөг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 80 2013-03-13 Үзэх Татах
518 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2013-03-13 Үзэх Татах
519 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдээс гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2013-03-13 Үзэх Татах
520 “Батс” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2013-03-13 Үзэх Татах
521 "Булган брокер"ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2013-03-13 Үзэх Татах
522 “Глобал ассет” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2013-03-13 Үзэх Татах
523 "Нейшнл инвэстмент менежмент" ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2013-03-13 Үзэх Татах
524 Хорооны 2007 оны 156 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2013-02-27 Үзэх Татах
525 Нэр бүхий арилжааны банкуудад харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 72 2013-02-27 Үзэх Татах
526 “Оюу Эрдэм Аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2013-02-27 Үзэх Татах
527 “Улаанбаатар-Аудит корпораци” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2013-02-27 Үзэх Татах
528 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам”, гэрчилгээний загвар батлах болон хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн доод хэмжээ, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2013-02-27 Үзэх Татах
529 “Миг даатгал”ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, дүрмийн сангийн бүтэцдээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2013-02-27 Үзэх Татах
530 “Гэр даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2013-02-27 Үзэх Татах
531 ”Хаан даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2013-02-27 Үзэх Татах
532 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2013-02-27 Үзэх Татах
533 “Хөгжлийн дээж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 64 2013-02-27 Үзэх Татах
534 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 63 2013-02-27 Үзэх Татах
535 “Заг чандмань” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2013-02-27 Үзэх Татах
536 “Монгол микрон капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2013-02-27 Үзэх Татах
537 “Жуниорнатур” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 60 2013-02-27 Үзэх Татах
538 “Финрүүт-инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 59 2013-02-27 Үзэх Татах
539 “Хотол партнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 58 2013-02-27 Үзэх Татах
540 “Инвестос” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 57 2013-02-27 Үзэх Татах
541 “Ремикон” ХК-ийн хаалттай хүрээнд санал болгон нэмж гаргасан хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2013-02-27 Үзэх Татах
542 “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2013-02-27 Үзэх Татах
543 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги"-ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2013-02-06 Үзэх Татах
544 “Делоитт Онч Аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2013-02-06 Үзэх Татах
545 “Дархан түрүү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2013-02-06 Үзэх Татах
546 “Олон Зул” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2013-02-06 Үзэх Татах
547 “Фэнг шү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 50 2013-02-06 Үзэх Татах
548 “Ноён даамал” ХЗХ-нд төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 49 2013-02-06 Үзэх Татах
549 “Баянгол ундрага ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 48 2013-02-06 Үзэх Татах
550 “Санкредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 47 2013-02-06 Үзэх Татах