Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 "Хорол-Эрдэнэ" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 546 2013-12-25 Үзэх Татах
2 "Дархан зочид буудал" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 545 2013-12-25 Үзэх Татах
3 "Гонир" ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 544 2013-12-25 Үзэх Татах
4 "Хорго Хайрхан" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 543 2013-12-25 Үзэх Татах
5 "Сэлэнгэ Дулаанхан" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 542 2013-12-25 Үзэх Татах
6 “Согоочийн хөндий” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 541 2013-12-25 Үзэх Татах
7 “Хар ат хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 540 2013-12-25 Үзэх Татах
8 “Зоос хүрд” ХЗХ-нд салбар нээж ажиллуулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 539 2013-12-25 Үзэх Татах
9 “НИМИ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 538 2013-12-25 Үзэх Татах
10 “Ингүүмэл-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 537 2013-12-25 Үзэх Татах
11 “Интерхэлп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 536 2013-12-25 Үзэх Татах
12 “Тэнгэрийн цагаан дэглий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 535 2013-12-24 Үзэх Татах
13 “Титус Монголиа” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 534 2013-12-24 Үзэх Татах
14 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 533 2013-12-24 Үзэх Татах
15 Хорооны 2008 оны 186 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 532 2013-12-24 Үзэх Татах
16 Хорооны 2008 оны 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 531 2013-12-24 Үзэх Татах
17 Хорооны 2008 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 530 2013-12-24 Үзэх Татах
18 “Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 529 2013-12-18 Үзэх Татах
19 “ҮСҮ ХААБ” ХХК, “Бурхант таван эрдэнэ ХААБ” ХХК-иудад “тосны ургамал /рапс/” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 528 2013-12-24 Үзэх Татах
20 "Номин даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 527 2013-12-24 Үзэх Татах
21 "Практикал даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 526 2013-12-24 Үзэх Татах
22 "Миг даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 525 2013-12-24 Үзэх Татах
23 "Моннис даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 524 2013-12-24 Үзэх Татах
24 "Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 523 2013-12-24 Үзэх Татах
25 "Мөнх даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 522 2013-12-24 Үзэх Татах
26 "Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 521 2013-12-24 Үзэх Татах
27 "Соёмбо даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 520 2013-12-24 Үзэх Татах
28 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 519 2013-12-24 Үзэх Татах
29 “Ган зам даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 518 2013-12-24 Үзэх Татах
30 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 517 2013-12-24 Үзэх Татах
31 “Арилжаа импекс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 516 2013-12-23 Үзэх Татах
32 “Арилжаа импекс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 515 2013-12-23 Үзэх Татах
33 “Мерекс” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 514 2013-12-23 Үзэх Татах
34 “Рескап секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 513 2013-12-23 Үзэх Татах
35 “МИК Актив Нэг” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 512 2013-12-23 Үзэх Татах
36 “МИК Актив Нэг” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 511 2013-12-23 Үзэх Татах
37 “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-д хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 510 2013-12-23 Үзэх Татах
38 Хорооны 2011 оны 266 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 509 2013-12-23 Үзэх Татах
39 "МИАТ" Төрийн өмчит хувьцаат комапниас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 508 2013-12-23 Үзэх Татах
40 “Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн тухай журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 507 2013-12-12 Үзэх Татах
41 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тухай журам” батлах тухай /2015 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн 406-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 506 2013-12-23 Үзэх Татах
42 “Үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нийтэд тогтмол хүргэх журам” батлах тухай /2015 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 443-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 505 2013-12-24 Үзэх Татах
43 “Тэнгри Секуритиес” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 504 2013-12-23 Үзэх Татах
44 “Монхан трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 503 2013-12-23 Үзэх Татах
45 “Би Би Эс Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 502 2013-12-23 Үзэх Татах
46 “Эм Ай Си Си” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 501 2013-12-23 Үзэх Татах
47 “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д нэр бүхий хувьцаат компаниудын үнэт цаасыг бүртгэлээсээ хасахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 500 2013-12-23 Үзэх Татах
48 Хорооны 2009 оны 271, 273 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 499 2013-12-23 Үзэх Татах
49 Хорооны 2013 оны 249, 250 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 498 2013-12-23 Үзэх Татах
50 “Хаан даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 497 2013-12-23 Үзэх Татах