Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 “Мөнх даатгал” ХХК-д агаарын хөлгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 196 2009-10-10 Үзэх Татах
152 “Итгэлт-эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2009-10-10 Үзэх Татах
153 Арилжааны хэлцэл хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 194 2009-09-10 Үзэх Татах
154 “МИК” бондыг бүртгэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 193 2009-09-10 Үзэх Татах
155 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 192 2009-09-10 Үзэх Татах
156 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн cангийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 191 2009-09-10 Үзэх Татах
157 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 190 2009-09-10 Үзэх Татах
158 “Ремикон” ХК-ийн анхдагч зах зээлийн арилжааг зогсоох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 189 2009-09-10 Үзэх Татах
159 “Анхдагч андууд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 188 2009-09-10 Үзэх Татах
160 Зарим хоршоодын хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 187 2009-09-10 Үзэх Татах
161 “Монгол шинэс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 186 2009-09-10 Үзэх Татах
162 “Галттай инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 185 2009-09-10 Үзэх Татах
163 Брокер дилерийн “Евразиа капитал монголиа” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 184 2009-09-10 Үзэх Татах
164 “Дэлгэрэхкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 183 2009-09-10 Үзэх Татах
165 “Баруун отог” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 182 2009-09-10 Үзэх Татах
166 “Кооплоун” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 181 2009-09-10 Үзэх Татах
167 “Бааз” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 180 2009-09-10 Үзэх Татах
168 “Дэлгэр трейд” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 179 2009-09-10 Үзэх Татах
169 “Гендекс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 178 2009-09-10 Үзэх Татах
170 “Мастер инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 177 2009-09-10 Үзэх Татах
171 ”Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 176 2009-09-10 Үзэх Татах
172 “Даатгалын байгууллагад аудит хийх, аудитын байгууллагад эрх олгох, аудитороос шалгалт авах, аудитор томилох журам” батлах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 174 2009-07-28 Үзэх Татах
173 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 173 2009-07-28 Үзэх Татах
174 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 172 2009-07-28 Үзэх Татах
175 “ЗГМС” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 171 2009-07-28 Үзэх Татах
176 “Скайскрапер” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 170 2009-07-28 Үзэх Татах
177 “ДиСиЭф” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 169 2009-07-28 Үзэх Татах
178 “Эко хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 168 2009-07-28 Үзэх Татах
179 “Батжинбат” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 167 2009-07-28 Үзэх Татах
180 “Очир ундраа ОМЗ ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжаа, итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 166 2009-07-28 Үзэх Татах
181 “Өгөөмөр хас” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 165 2009-07-28 Үзэх Татах
182 “Хадатын булаг” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2009-07-28 Үзэх Татах
183 “Солжир хөгжил” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 163 2009-07-28 Үзэх Татах
184 “Цэнтуул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 162 2009-07-28 Үзэх Татах
185 “Кредит Монгол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зарим тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 161 2009-07-28 Үзэх Татах
186 “Би И Эй ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 160 2009-07-28 Үзэх Татах
187 “Очир титэм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 159 2009-07-28 Үзэх Татах
188 “Санхүүгийн хөгжил” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 158 2009-07-28 Үзэх Татах
189 “Номгонбуурал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 157 2009-07-28 Үзэх Татах
190 “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг зогсоох тухай. 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 156 2009-06-25 Үзэх Татах
191 Зарим аудиторуудын даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 154 2009-06-25 Үзэх Татах
192 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 153 2009-06-25 Үзэх Татах
193 “Практикал даатгал” ХХК-д агаарын хөлгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 152 2009-06-25 Үзэх Татах
194 “Практикал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох шийдвэрийг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 151 2009-06-25 Үзэх Татах
195 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох шийдвэрийг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 150 2009-06-25 Үзэх Татах
196 “Саван трейд” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 149 2009-06-25 Үзэх Татах
197 Үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллах мэргэжилтний ажил үйлчилгээ явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 148 2009-06-25 Үзэх Татах
198 ”Бумбат-Алтай” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 147 2009-06-25 Үзэх Татах
199 “Буянтбогдын хишиг” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 146 2009-06-25 Үзэх Татах
200 “Тонхил хөгжил” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 145 2009-06-25 Үзэх Татах