Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
401 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 82 2019-04-24 Үзэх Татах
402 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 81 2019-04-24 Үзэх Татах
403 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 80 2019-04-24 Үзэх Татах
404 Нэр бүхий 13 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2019-04-24 Үзэх Татах
405 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2019-04-24 Үзэх Татах
406 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2019-04-24 Үзэх Татах
407 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2019-04-24 Үзэх Татах
408 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2019-04-24 Үзэх Татах
409 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2019-04-24 Үзэх Татах
410 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2019-04-24 Үзэх Татах
411 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2019-04-24 Үзэх Татах
412 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2019-04-24 Үзэх Татах
413 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2019-04-24 Үзэх Татах
414 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2019-04-24 Үзэх Татах
415 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2019-04-24 Үзэх Татах
416 Салбар нээх зөвшөөрөл олгох тухай, бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2019-04-24 Үзэх Татах
417 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2019-04-24 Үзэх Татах
418 Салбар нээх зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 64 2019-04-24 Үзэх Татах
419 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 63 2019-04-24 Үзэх Татах
420 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2019-04-24 Үзэх Татах
421 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2019-04-24 Үзэх Татах
422 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 60 2019-04-24 Үзэх Татах
423 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 59 2019-04-24 Үзэх Татах
424 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 58 2019-04-10 Үзэх Татах
425 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 57 2019-04-10 Үзэх Татах
426 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2019-04-10 Үзэх Татах
427 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2019-04-10 Үзэх Татах
428 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2019-04-10 Үзэх Татах
429 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2019-04-10 Үзэх Татах
430 Арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2019-04-10 Үзэх Татах
431 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2019-04-10 Үзэх Татах
432 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 50 2019-04-10 Үзэх Татах
433 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 49 2019-04-10 Үзэх Татах
434 Хувийн хөрөнгө орууллалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 48 2019-04-10 Үзэх Татах
435 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 47 2019-04-10 Үзэх Татах
436 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 45 2019-03-20 Үзэх Татах
437 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 44 2019-03-20 Үзэх Татах
438 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 43 2019-03-20 Үзэх Татах
439 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2019-03-20 Үзэх Татах
440 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 41 2019-03-20 Үзэх Татах
441 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 40 2019-03-20 Үзэх Татах
442 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 39 2019-03-20 Үзэх Татах
443 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 38 2019-03-20 Үзэх Татах
444 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 37 2019-03-20 Үзэх Татах
445 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 36 2019-03-20 Үзэх Татах
446 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 35 2019-03-20 Үзэх Татах
447 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 34 2019-03-13 Үзэх Татах
448 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 33 2019-03-13 Үзэх Татах
449 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 32 2019-03-13 Үзэх Татах
450 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 31 2019-03-13 Үзэх Татах