Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 332 2019-12-04 Үзэх Татах
152 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 331 2019-12-04 Үзэх Татах
153 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 330 2019-12-04 Үзэх Татах
154 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 329 2019-12-04 Үзэх Татах
155 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 328 2019-11-25 Үзэх Татах
156 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 327 2019-11-25 Үзэх Татах
157 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 326 2019-11-25 Үзэх Татах
158 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 325 2019-11-25 Үзэх Татах
159 Салбарыг бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 324 2019-11-25 Үзэх Татах
160 Давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 323 2019-11-25 Үзэх Татах
161 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 322 2019-11-25 Үзэх Татах
162 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 321 2019-11-25 Үзэх Татах
163 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 320 2019-11-25 Үзэх Татах
164 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 319 2019-11-25 Үзэх Татах
165 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 318 2019-11-25 Үзэх Татах
166 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 317 2019-11-25 Үзэх Татах
167 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 316 2019-11-25 Үзэх Татах
168 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 315 2019-11-25 Үзэх Татах
169 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 314 2019-11-25 Үзэх Татах
170 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 313 2019-11-25 Үзэх Татах
171 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 312 2019-11-25 Үзэх Татах
172 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 312 2019-11-25 Үзэх Татах
173 Үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 311 2019-11-25 Үзэх Татах
174 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 310 2019-11-25 Үзэх Татах
175 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 309 2019-11-25 Үзэх Татах
176 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 308 2019-11-25 Үзэх Татах
177 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үндсэн харилцагчдын дансыг шилжүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 307 2019-11-25 Үзэх Татах
178 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 306 2019-11-25 Үзэх Татах
179 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 305 2019-11-25 Үзэх Татах
180 Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 304 2019-11-25 Үзэх Татах
181 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 303 2019-11-25 Үзэх Татах
182 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 302 2019-11-25 Үзэх Татах
183 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 301 2019-11-25 Үзэх Татах
184 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 300 2019-11-25 Үзэх Татах
185 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 299 2019-11-25 Үзэх Татах
186 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 298 2019-11-25 Үзэх Татах
187 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 297 2019-11-25 Үзэх Татах
188 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 296 2019-11-25 Үзэх Татах
189 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 295 2019-11-25 Үзэх Татах
190 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 294 2019-11-25 Үзэх Татах
191 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 293 2019-11-25 Үзэх Татах
192 Давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 292 2019-10-16 Үзэх Татах
193 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 291 2019-10-16 Үзэх Татах
194 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 290 2019-10-16 Үзэх Татах
195 Эрх бүхий тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 289 2019-10-16 Үзэх Татах
196 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 288 2019-10-16 Үзэх Татах
197 Оноосон нэрийг өөрчилснийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 287 2019-10-16 Үзэх Татах
198 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 286 2019-10-16 Үзэх Татах
199 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 285 2019-10-16 Үзэх Татах
200 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 284 2019-10-16 Үзэх Татах