Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2019-12-16 Үзэх Татах
102 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 381 2019-12-16 Үзэх Татах
103 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 380 2019-12-16 Үзэх Татах
104 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 379 2019-12-15 Үзэх Татах
105 Салбар бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 378 2019-12-16 Үзэх Татах
106 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 377 2019-12-16 Үзэх Татах
107 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 376 2019-12-16 Үзэх Татах
108 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 375 2019-12-16 Үзэх Татах
109 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөчрлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 374 2019-12-16 Үзэх Татах
110 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 373 2019-12-16 Үзэх Татах
111 "Монгол даатгал" ХХК-ийг "Хорго хайрхан" ХК-д нэгтгэхийг зөвшөөрч, үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 372 2019-12-16 Үзэх Татах
112 "Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам"-ыг хүчингүй болгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 371 2019-12-16 Үзэх Татах
113 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд сууриилсан хяналт шалгалт хийх журам"-ыг батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 370 2019-12-16 Үзэх Татах
114 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 369 2019-12-16 Үзэх Татах
115 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 368 2019-12-16 Үзэх Татах
116 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 367 2019-12-16 Үзэх Татах
117 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 366 2019-12-16 Үзэх Татах
118 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2019-12-16 Үзэх Татах
119 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2019-12-16 Үзэх Татах
120 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 364 2019-12-16 Үзэх Татах
121 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 363 2019-12-16 Үзэх Татах
122 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 362 2019-12-16 Үзэх Татах
123 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 361 2019-12-16 Үзэх Татах
124 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 360 2019-12-06 Үзэх Татах
125 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 359 2019-12-16 Үзэх Татах
126 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 358 2019-12-16 Үзэх Татах
127 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 357 2019-12-06 Үзэх Татах
128 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2019-12-04 Үзэх Татах
129 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2019-12-04 Үзэх Татах
130 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2019-12-04 Үзэх Татах
131 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийг бүтцийг батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2019-12-04 Үзэх Татах
132 "Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм"-ийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2019-12-04 Үзэх Татах
133 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2019-12-04 Үзэх Татах
134 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2019-12-04 Үзэх Татах
135 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 349 2019-12-04 Үзэх Татах
136 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 348 2019-12-04 Үзэх Татах
137 Эрх бүхий тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 347 2019-12-04 Үзэх Татах
138 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 346 2019-12-04 Үзэх Татах
139 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 344 2019-12-04 Үзэх Татах
140 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 343 2019-12-04 Үзэх Татах
141 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 342 2019-12-04 Үзэх Татах
142 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 341 2019-12-04 Үзэх Татах
143 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 340 2019-12-04 Үзэх Татах
144 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 339 2019-12-04 Үзэх Татах
145 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 338 2019-12-04 Үзэх Татах
146 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 337 2019-12-04 Үзэх Татах
147 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 336 2019-12-04 Үзэх Татах
148 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 335 2019-12-04 Үзэх Татах
149 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 334 2019-12-04 Үзэх Татах
150 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 333 2019-12-04 Үзэх Татах