Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > 2017 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 209 2017-11-08 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 208 2017-11-08 Үзэх Татах
3 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 207 2017-11-08 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 206 2017-11-08 Үзэх Татах
5 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 205 2017-11-08 Үзэх Татах
6 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 204 2017-11-08 Үзэх Татах
7 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 203 2017-11-08 Үзэх Татах
8 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 202 2017-11-08 Үзэх Татах
9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 201 2017-11-10 Үзэх Татах
10 Банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 200 2017-11-10 Үзэх Татах
11 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 199 2017-10-27 Үзэх Татах
12 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 198 2017-10-27 Үзэх Татах
13 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 197 2017-10-27 Үзэх Татах
14 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 196 2017-10-27 Үзэх Татах
15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2017-10-27 Үзэх Татах
16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 194 2017-10-27 Үзэх Татах
17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 193 2017-10-27 Үзэх Татах
18 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 192 2017-10-27 Үзэх Татах
19 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 191 2017-10-27 Үзэх Татах
20 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 190 2017-10-27 Үзэх Татах
21 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 189 2017-10-27 Үзэх Татах
22 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 188 2017-10-27 Үзэх Татах
23 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 187 2017-10-27 Үзэх Татах
24 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 186 2017-10-27 Үзэх Татах
25 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 185 2017-10-27 Үзэх Татах
26 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 184 2017-10-27 Үзэх Татах
27 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 183 2017-10-27 Үзэх Татах
28 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 182 2017-10-27 Үзэх Татах
29 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 181 2017-10-27 Үзэх Татах
30 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 180 2017-10-27 Үзэх Татах
31 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 179 2017-10-27 Үзэх Татах
32 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 178 2017-10-09 Үзэх Татах
33 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 177 2017-10-09 Үзэх Татах
34 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 176 2017-10-09 Үзэх Татах
35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 175 2017-09-27 Үзэх Татах
36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 174 2017-09-27 Үзэх Татах
37 Нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 173 2017-09-27 Үзэх Татах
38 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 172 2017-09-27 Үзэх Татах
39 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 171 2017-09-27 Үзэх Татах
40 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 170 2017-09-27 Үзэх Татах
41 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 169 2017-09-27 Үзэх Татах
42 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалтай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 168 2017-09-27 Үзэх Татах
43 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниудын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 167 2017-09-27 Үзэх Татах
44 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 166 2017-09-27 Үзэх Татах
45 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 165 2017-09-27 Үзэх Татах
46 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2017-09-27 Үзэх Татах
47 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 163 2017-09-27 Үзэх Татах
48 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 162 2017-08-30 Үзэх Татах
49 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 161 2017-08-30 Үзэх Татах
50 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 160 2017-08-30 Үзэх Татах