Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > 2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
251 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 101 2016-04-06 Үзэх Татах
252 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 100 2016-04-06 Үзэх Татах
253 "Үнэт цаасны зах зээлийн маргаан таслах зөвлөлийг байгуулж, зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай" 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 99 2016-04-06 Үзэх Татах
254 "Үнэт цаасны маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 98 2016-04-06 Үзэх Татах
255 “МИК актив ес” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 97 2016-04-06 Үзэх Татах
256 “МИК актив ес” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 96 2016-04-06 Үзэх Татах
257 “Миг даатгал” ХХК -ийн дүрмийн сангийн бүтэц хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 95 2016-04-06 Үзэх Татах
258 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг тогтоох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 94 2016-03-23 Үзэх Татах
259 “Хуйса” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 93 2016-03-23 Үзэх Татах
260 “Говь инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 92 2016-03-23 Үзэх Татах
261 “Дэлүүн буян” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 91 2016-03-23 Үзэх Татах
262 “Хай бриж кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 90 2016-03-23 Үзэх Татах
263 “Паблик кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжаа, цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 89 2016-03-23 Үзэх Татах
264 “Чин хишиг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 87 2016-03-23 Үзэх Татах
265 “Холком” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 86 2016-03-23 Үзэх Татах
266 “Ньюстар финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 85 2016-03-23 Үзэх Татах
267 “Бугаты дамысы” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 84 2016-03-23 Үзэх Татах
268 “Дэвжих хөгжил” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 83 2016-03-23 Үзэх Татах
269 “Чаданхүү” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 82 2016-03-23 Үзэх Татах
270 "Булган дамысы" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 81 2016-03-11 Үзэх Татах
271 “Хан богд зайсан” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 80 2016-03-11 Үзэх Татах
272 “Жанжин мөнгөн шат” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2016-03-11 Үзэх Татах
273 “Ялалт инвест” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2016-03-11 Үзэх Татах
274 “Ариун эрдэнэ солонго” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2016-03-11 Үзэх Татах
275 “Багануур хөгжил дэвшил” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2016-03-11 Үзэх Татах
276 “Гэр даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2016-03-11 Үзэх Татах
277 “Гүүдсек ҮЦК” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2016-03-11 Үзэх Татах
278 "Өмгөөллийн Хаш-Эрдэнэ ба хамтрагчид" ХХН-г үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2016-03-11 Үзэх Татах
279 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2016-03-11 Үзэх Татах
280 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2016-03-11 Үзэх Татах
281 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2016-03-04 Үзэх Татах
282 “Өгөөмөр хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2016-03-04 Үзэх Татах
283 "Хоршихуй" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2016-03-04 Үзэх Татах
284 “Грави” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаагсунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2016-03-04 Үзэх Татах
285 “Приваткредит” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2016-03-04 Үзэх Татах
286 “Цэцэгтуяа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 64 2016-03-04 Үзэх Татах
287 “Мөнх цамц мод” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 63 2016-03-04 Үзэх Татах
288 "Баялаг тасгон" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2016-03-04 Үзэх Татах
289 "Иргэд капитал" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2016-03-04 Үзэх Татах
290 "Хэрлэн финанс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 60 2016-03-03 Үзэх Татах
291 “Мөрөөдлийн булаг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 59 2016-03-04 Үзэх Татах
292 “Өнөр баян хишиг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 58 2016-03-04 Үзэх Татах
293 “Баян-Амгалан” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 57 2016-03-04 Үзэх Татах
294 “Үнэлгээ консалтинг” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2016-03-04 Үзэх Татах
295 “Мөнх эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2016-03-04 Үзэх Татах
296 “Акпар аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2016-03-04 Үзэх Татах
297 “Номин даатгал” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2016-03-04 Үзэх Татах
298 "Есөн дэлбээ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2016-03-04 Үзэх Татах
299 "Есөн дэлбээ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2016-03-04 Үзэх Татах
300 “ТДБ секьюритис ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2016-03-04 Үзэх Татах