Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Журмын нэр
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Нууцын жагсаалт батлах тухай Журмын нэр 503 2017-11-21 Үзэх Татах
2 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Журмын нэр 288 2010-11-10 Үзэх Татах
3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам Журмын нэр 203 2007-12-26 Үзэх Татах
4 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам Журмын нэр 162 2010-12-01 Үзэх Татах
5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам Журмын нэр 160 2015-05-25 Үзэх Татах
6 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай Журмын нэр 154 2015-03-23 Үзэх Татах
7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм Журмын нэр 154 2015-03-23 Үзэх Татах
8 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 56 2006-01-01 Үзэх Татах
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам Журмын нэр 46 2017-10-19 Үзэх Татах
10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм Журмын нэр 45 2006-05-26 Үзэх Татах
11 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай Журмын нэр 32 2015-01-21 Үзэх Татах
12 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журмын нэр 6 2015-04-21 Үзэх Татах
13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар Журмын нэр 5 2015-03-27 Үзэх Татах