Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Журам
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага Журам 411 2013-10-23 Үзэх Татах
2 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар Журам 407 2015-11-23 Үзэх Татах
3 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам Журам 407 2015-11-23 Үзэх Татах
4 "Давхар даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам" батлах тухай Журам 360 2014-10-21 Үзэх Татах
5 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 355 2012-12-12 Үзэх Татах
6 Даатгалын компанид мөрдөгдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар”, “Дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга”, “Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал” батлах тухай Журам 306 2015-11-09 Үзэх Татах
7 Урт хугацааны даатгалын нөөц санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам Журам 276 2009-12-23 Үзэх Татах
8 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” Журам 271 2018-08-29 Үзэх Татах
9 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай Журам 236 2016-06-15 Үзэх Татах
10 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам Журам 213 2018-06-06 Үзэх Татах
11 Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам Журам 210 2018-06-06 Үзэх Татах
12 Сайн дурын даатгалын хэлбэр Журам 207 2018-06-06 Үзэх Татах
13 Монгол улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагч, мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага Журам 174 2013-04-24 Үзэх Татах
14 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 168 2012-06-20 Үзэх Татах
15 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалийн цэвэр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Журам 161 2015-04-01 Үзэх Татах
16 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам" Журам 158 2015-04-01 Үзэх Татах
17 Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааг зохицуулах журам Журам 149 2010-05-28 Үзэх Татах
18 "Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 105 2016-04-06 Үзэх Татах
19 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 70 2016-03-11 Үзэх Татах
20 Журам, дансны жагсаалт шинэчлэн батлах тухай Журам 49 2016-03-04 Үзэх Татах
21 "Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 48 2016-03-04 Үзэх Татах
22 Даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ тогтоох журам Журам 2007-12-26 Үзэх Татах
23 Даатгагчийн үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам Журам 2007-06-12 Үзэх Татах
24 Даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам Журам 2008-02-28 Үзэх Татах
25 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам Журам 2007-10-30 Үзэх Татах
26 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөө, давхар даатгалын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, түүний биелэлтэд хяналт тавих журам Журам 2012-01-18 Үзэх Татах
27 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” батлах тухай Журам 2015-04-10 Үзэх Татах
28 Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангаас хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага Журам 2013-07-17 Үзэх Татах
29 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам” батлах тухай Журам 2015-04-15 Үзэх Татах
30 Даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл Журам 2008-05-08 Үзэх Татах
31 Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчаас жолоочийн даатгалын санд 2015 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай Журам 2015-05-12 Үзэх Татах
32 Даатгагчийн хөрөнгийг тусгаарлан байршуулах, түүний зарцуулалтад хяналт тавих журам Журам 2010-06-16 Үзэх Татах
33 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
34 Жолоочын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ тогтоох тухай Журам 2013-02-14 Үзэх Татах
35 Даатгалын сургалт явуулах, шалгалт авах журам Журам 2008-04-18 Үзэх Татах
36 Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй холбогдох мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам Журам 2007-11-29 Үзэх Татах
37 Даатгуулагчдад сугалаа, бэлэг, урамшуулал олгохыг хориглох тухай Журам 2012-12-12 Үзэх Татах
38 Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам Журам 2008-12-17 Үзэх Татах
39 Жолоочийн даатгалын баталгааны загварыг хэрэглэх журам Журам 2015-03-24 Үзэх Татах
40 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 2012-12-26 Үзэх Татах
41 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 2013-01-23 Үзэх Татах
42 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар Журам 2018-06-06 Үзэх Татах
43 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 2012-02-01 Үзэх Татах
44 Урт хугацааны даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журaм Журам 2008-10-22 Үзэх Татах
45 Урт хугацааны даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
46 Урт хугацааны даатгагчийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгийн хэмжээ, түүнд тавигдах шаардлага Журам 2009-12-23 Үзэх Татах
47 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 2008-08-25 Үзэх Татах
48 Урт хугацааны даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам Журам 2008-03-28 Үзэх Татах
49 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 2012-08-22 Үзэх Татах
50 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам Журам 2016-03-04 Үзэх Татах