Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Журам
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам Журам 392 2012-12-26 Үзэх Татах
2 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 355 2012-12-12 Үзэх Татах
3 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай Журам 354 2019-12-04 Үзэх Татах
4 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм Журам 327 2011-11-23 Үзэх Татах
5 Даатгалын компанид мөрдөгдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар”, “Дансны жагсаалт”, “Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга”, “Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал” батлах тухай Журам 306 2015-11-09 Үзэх Татах
6 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам Журам 274 2009-12-23 Үзэх Татах
7 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам” Журам 271 2018-08-29 Үзэх Татах
8 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай Журам 236 2016-06-15 Үзэх Татах
9 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам Журам 213 2018-06-06 Үзэх Татах
10 Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам Журам 210 2018-06-06 Үзэх Татах
11 Сайн дурын даатгалын хэлбэр Журам 207 2018-06-06 Үзэх Татах
12 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм Журам 194 2008-08-25 Үзэх Татах
13 “Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай Журам 168 2012-06-20 Үзэх Татах
14 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам Журам 167 2012-08-22 Үзэх Татах
15 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалийн цэвэр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай Журам 161 2015-04-01 Үзэх Татах
16 Жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчаас жолоочийн даатгалын санд 2015 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай Журам 142 2015-05-12 Үзэх Татах
17 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам Журам 136 2007-10-30 Үзэх Татах
18 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам” батлах тухай Журам 91 2015-04-15 Үзэх Татах
19 Даатгалын сургалт явуулах, шалгалт авах журам Журам 82 2008-04-18 Үзэх Татах
20 “Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам” батлах тухай Журам 78 2015-04-10 Үзэх Татах
21 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Журам 47 2015-01-21 Үзэх Татах
22 Жолоочын даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ тогтоох тухай Журам 33 2013-02-14 Үзэх Татах
23 Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам Журам 30 2019-01-21 Үзэх Татах
24 Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам Журам 29 2019-01-21 Үзэх Татах
25 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам Журам 23 2012-02-01 Үзэх Татах
26 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 20 2013-01-23 Үзэх Татах
27 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам Журам 7 2015-01-14 Үзэх Татах
28 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар Журам 2018-06-06 Үзэх Татах
29 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам Журам 2018-06-06 Үзэх Татах