Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд ХЗХ журмын нэр
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт ХЗХ журмын нэр 246 2018-06-29 Үзэх Татах
2 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага ХЗХ журмын нэр 245 2018-06-29 Үзэх Татах
3 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоонд тавигдах шаардлага ХЗХ журмын нэр 159 2018-05-04 Үзэх Татах
4 Хадгаламж, зээлийн хоршооноос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай ХЗХ журмын нэр 158 2015-04-01 Үзэх Татах
5 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам ХЗХ журмын нэр 136 2012-05-09 Үзэх Татах
6 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам ХЗХ журмын нэр 124 2014-08-26 Үзэх Татах
7 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай ХЗХ журмын нэр 2011-10-27 Үзэх Татах