Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Санхүүгийн зохицуулах хороо болон төрийн холбогдох байгууллагуудтай хамтарч баталсан
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам Санхүүгийн зохицуулах хороо болон төрийн холбогдох байгууллагуудтай хамтарч баталсан 278 2010-05-06 Үзэх Татах
2 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам Санхүүгийн зохицуулах хороо болон төрийн холбогдох байгууллагуудтай хамтарч баталсан 144 2015-05-13 Үзэх Татах