Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 529 2013-12-18 Үзэх Татах
2 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 252 2014-06-25 Үзэх Татах
3 Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон брокер, дилерийн компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай журам /2016 оны 4 дугаар сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болно/ Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 221 2008-10-22 Үзэх Татах
4 Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 162 2007-11-12 Үзэх Татах
5 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 158 2015-04-01 Үзэх Татах
6 Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 155 2015-03-24 Үзэх Татах
7 Үнэт цаасны зах зээлийн маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 98 2016-04-06 Үзэх Татах
8 Зэрэглэл тогтоох этгээдэд эрх олгох, үйл ажиллагааг бүртгэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 97 2010-03-24 Үзэх Татах
9 Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 85 2014-07-03 Үзэх Татах
10 Мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, мэргэжилтэнд эрх олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 64 2014-02-26 Үзэх Татах
11 Банкны тухай хуулийн 6.2-т заасан үйл ажилагааны зохицуулалтын журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 45 2011-02-13 Үзэх Татах
12 Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааны ерөнхий журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 35 2016-02-24 Үзэх Татах
13 Арилжаа эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцож дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 30 2005-05-27 Үзэх Татах
14 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 19 2007-02-02 Үзэх Татах
15 Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
16 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
17 Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
18 Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
19 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 4 2019-01-09 Үзэх Татах
20 "Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв" /байгууллагын/ үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журам Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 2015-01-01 Үзэх Татах