Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 443 2015-12-17 Үзэх Татах
2 Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 435 2014-12-10 Үзэх Татах
3 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 408 2015-11-23 Үзэх Татах
4 Үнэт цаас барьцаалах тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 382 2018-12-26 Үзэх Татах
5 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хурлын зар хүргэх журмыг шинэчлэн батлах тухай Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 377 2018-12-14 Үзэх Татах
6 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 367 2011-12-07 Үзэх Татах
7 Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 280 2013-08-14 Үзэх Татах
8 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 268 2008-11-28 Үзэх Татах
9 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 253 2014-06-25 Үзэх Татах
10 Үнэт цаас тусгаарлах, үнэт цаасны хадгаламж дахь дансны гүйлгээг түр зогсоох тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 207 2007-12-26 Үзэх Татах
11 Хаалттай ХК-ийн хувьцааг бүртгэх, хадгалах, өмчлөх эрх шилжүүлэх үйл ажиллагааны журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 160 2014-05-07 Үзэх Татах
12 Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 158 2010-05-28 Үзэх Татах
13 Түр жагсаалт батлах тухай Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 151 2017-07-20 Үзэх Татах
14 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 77 2008-03-28 Үзэх Татах
15 Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвар Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 74 2012-03-14 Үзэх Татах
16 "Үнэт цаасны зах зээлд дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 72 2019-04-24 Үзэх Татах
17 Хувьцаат компанийн ногдол ашиг хуваарилалтад хяналт тавих тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 65 2003-09-18 Үзэх Татах
18 Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 51 2019-04-10 Үзэх Татах
19 Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 38 2019-03-20 Үзэх Татах
20 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 19 2018-01-10 Үзэх Татах
21 Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 5 2014-01-15 Үзэх Татах