Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд Захиргаа, удирдлагын газар
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Нууцын жагсаалт батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 503 2017-11-21 Үзэх Татах
2 Нууцын жагсаалт батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 503 2017-11-21 Үзэх Татах
3 “Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 377 2012-12-26 Үзэх Татах
4 "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 348 2012-12-12 Үзэх Татах
5 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Захиргаа, удирдлагын газар 339 2018-11-14 Үзэх Татах
6 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам Захиргаа, удирдлагын газар 339 2018-11-14 Үзэх Татах
7 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги” батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 117 2012-04-27 Үзэх Татах
8 "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо"- ны үйл ажиллагааны стратеги"- ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 54 2013-02-06 Үзэх Татах
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам Захиргаа, удирдлагын газар 2015-05-25 Үзэх Татах